Уран зурааша, уран барималшад

Дадуев Иннокентий

  • Буряадай АССР-эй габьяата багша
Дадуев Иннокентий Григорьевич 27. 04. 1900 оной апрелиин 27-до Эрхүү можын Бохан һууринда түрөө, 1975 ондо наһа бараа.

1926-1927 — Эрхүүгэй уран зурагай студи-мастерскойдо һураа.

1929 ондо Хоринск һуурин зөөгөө, дунда һургуулида хүдэлөө.

Буряад соёл урлалай II декадада хабаадаа (1959, Москва).

Республикын, хизаарай харалгануудта хабаадаа.

«Боро хараан» (1927), «Буха-ноён» (1929), «Чингис-хаан» (1928), «Хуушан байдал» (1928).

Зарим бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай нэр музейдэ байдаг.

Иннокентий Дадуев октябриин хубисхалай һүүлээр зохёохы ажалаа эхилһэн Буряадай уран зураашадай тоодо ородог. «Буха-ноён», «Хуушан байдал» зурагуудынь Буряад урлалай түүхэдэ ороо.