Уран зурааша, уран барималшад

Гунзенов Александр

Гунзенов Александр
Гунзенов Александр Владимирович 1960 оной мартын 8-да түрөө.

1975-77 онуудта Улаан-Үдын багшанарай училищидэ һураа.

1983 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училище дүүргээ.

1989 ондо Алас Дурнын Урлалай академи дүүргээ.

1989 −2008 онуудта Примориин М.Горькиин нэрэмжэтэ академическа театрта уран зурааша-найруулагшаар хүдэлөө.
Хабаадаһан үзэсхэлэнгүүд:

1986 онһоо хизаарай ба хотын.

— Санкт-Петербургда, 1985 ондо Урлалай академидэ оюутанай.
— «ЛиК» нэгэдэлэй, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2007.
— «Россиин уран зураашад», Макао (КНР), 1991 он.
— «Иомиури-синбун» газетын шангай, Токио хото, 1993 он.
— 8-дахи «Алас Дурна зүг» хизаарай, 1998 он.
— Владивостогой уран зураашадай, Шеньчжень хото (КНР), 2004.
— Уласхоорондын архитектурын ба дизайнай фистивалиин «Дүрбэдэхи хана», 2006 г.
— 10-дахи «Алас Дурна зүг» хизаарай, 2008 г.

Долоон хубиин үзэсхэлэнгүүдэй автор (Россия, КНР).

Ажалнуудынь Примориин зурагай галерейдэ, В.К. Арсеньевай музейдэ, М.Хангаловай нэ-рэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ, Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, «Арт-Этаж» галерейдэ ба Хитадай, Солонгосой, Наран Уласай хубиин суглуулбаринуудта хадаглагдадаг.