Гомбоев Илья
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша
Гомбоев Илья Аранзаевич 1940 оной мартын 3-да Баргажанай аймагай Ягдаг һууринда түрөө.

1959-1962 — Ленинградай Герценэй нэрэмжэтэ багшын институдтэ уран зурагай-графикын таһагта һураа.

1962-1966 — Ленинградай В.И.Мухинагай нэрэмжэтэ дээдэ уран һайханай-промышленна училищидэ һураа (мэргэжэлынь — уран зурааша-дизайнер).

1991 онһоо — СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1970-д онуудһаа республикын, хизаарай, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнууд: «Хүндэмүүшэ заншал» (1975), «Моритон» (1978), «Аялга» (1979), «Отара дээрэ» (1980), «Отара дээрэ хөөрэлдөөн» (1982).

Бүтээлнүүд Республикын Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, М.Хангаловай нэрэм-жэтэ түүхын музейдэ, Улинхаан нютагай хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг. И.Гомбоев зал, кабинет, цех болон бусад албанай талмайнуудые уран гоёор шэмэглэлгын зорилгонуудые шиидхэжэ эхилһэн түрүүшын уран зурааша байгаа юм. Тэрэнэй барималшын шадабари, һиилэһэн модон панно, хэбшүүлэн сохиһон түмэрлиг бүтээлнүүд ёһотой арадай урлалай шэнжэтэй.