Гармаев Баир
Гармаев Баир Владимирович 1973 ондо Улаан-Үдэдэ түрөө.

1984 — 1988 — Улаан-Үдын ГДХШ-дэ һураа.

1988 — 1992 — Эрхүүгээй уран зурагай училищиин багшын таһагта һураа (багшань С.И. Казанцев).

1992 −1996 — Красноярскын уран зурагай институдтэ һураа (багшань А.А. Клюев).

2011онһоо — Р.С. Мэрдыгеевэй нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран зурагай һургуулида багшална.

2012 онһоо — Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

«Алас Дурна» можын үзэсхэлэндэ (Хабаровск, 2003 г.), «Байгалай арюун урлал» гэһэн можо хоорондын үзэсхэлэндэ (Улаан-Үдэ, 2011) хабаадаа.