Уран зурааша, уран барималшад

Гармаев Цыдендамба

Гармаев Цыдендамба Гармаевич 1922 ондо Хэжэнгын аймагай Хүльхисөөн һууринда түрөө.

Уран зураашадай холбооной дэргэдэ студида һураа (И. Г. Дадуевта ба Р. С. Мэрдыгеевтэ).

М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ музейдэ ахамад зураашаар хүдэлөө.

1968 онһоо СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Буряадай урлал зохёолой I ба II декадада хабаадаа (1940, 1959, Москва).

Республикын, хизаарай, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Хүдэлмэринүүд: «Ванданов Данзанай дүрэ» (1946), «Сумбоновай Бумбэйн портрет» (1947), «Мункоевай портрет» (1978), «Тайгын эзэндэ» (1979), «Намаг» (1979), «БАМ-ай бэдэрэг-шэд» (1979), «БАМ-ай ашаан» (1979), «Радна-дарханай дархан» (1979).

Зарим бүтээлнүүдынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.