Галкин Валерий
  • Буряад Республикын габьяата уран зурааша (1997)
Галкин Валерий Викторович 1925 ондо түрөө, 2005 ондо наһа бараа.

Россиин уран зурагай холбооной гэшүүн болоо, республикын, россиин, хизаарай, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнууд: «Авиценнын 1000 жэлдэ» медаль (1980), «Ю. Гагарин» (1972), «Д. Банзаров» (1975), «БАМ» (1980), «Һарын литэ» (12 медаль, 1976-1980), «Октябриин 60 жэл» (1980), «Ф. Э. Дзержинский» (1981), «Ф. Энгельс» (1981), «Газарай хэмэл түрүүшын спутник табилгын 20 жэл» (1981).

Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музейдэ хүлмэринүүдынь бии.

Медалиин урлал мастерһаа онсо нарин уран мэдэрэл, шадабари эридэг. Багахан тал-май дээрэ наринаар гүбэгэр зохёожо, адли ба хурса зүйлынь элирүүлхэ ёһотой. Валерий Гал-кин медаль бүтээдэг үсөөн мастернуудай нэгэн, тэрэнэй гар дороһоо Авиценнын, В.Высоцкиин, А.Пушкинай, Ц.Сампиловай болон бусадай дүрэнүүд һиилэгдэн гараа.