Уран зурааша, уран барималшад

Васильев Геннадий

Васильев Геннадий
  • Буряадай АССР-эй искусствын габьяата ажал ябуулагша (1973)
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша (1979)
  • РСФСР-эй габьяата уран зурааша (1985)
  • Россиин Уран зурагай академиин гэшүүн-сурбалжалагша (1988)
  • РАХ-ай бодото гэшүүн (2007)
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат (1983)
  • Россиин Уран зураашадай холбооной алтан медальда хүртөө (2005)
Васильев Геннадий Георгиевич 1940 оной февралиин 2-то Буряад-Монголой АССР-эй За-гарайн аймагай Доодо Элһэтэ һууринда түрөө, 2011 ондо наһа бараа.

Арадай түмэршэ дархан Д. Бадмаевта һураа.

1962 — Архангельскын уран зурагай училищи дүүргээ (яһа һиилэгшэ П.П. Штанкада һураа).

2004 онһоо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1964 онһоо бүхэсоюзна, россиин хизаар можын, республикын выставкануудта хабаадаа.

Ажалнуудынь: «Эдир баатар» (1969), «Шубуутай хүбүүхэн» (1970), «Ангуушан» (1985), «Мори унахые һургалга» (1985), «Мори һургагша» (2000), «Тайгын эзэн эхэнэр» (2002), «Мэхэтэй Будамшуу» (2003), «Сагаалган» (2003).

Ажалнуудынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музейдэ, Гүрэнэй Третьяковай галерейдэ, Киевэй уран зурагай музейдэ, Е.В. Вучетичэй нэрэмжэтэ Бүхэсоюзна барималай комбинадта, Россиин Соёлой яаманда, Россиин, Франциин, США-гай, Германиин, Финляндиин, Япониин хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.

Авторай зохёохы ажалда уран дүрсын буряад арадай гадаа маягай заншалтай таһаршагүй холбоон бии. Барималша пластикын томо түхэлөөр дүрэ бүтээдэг, үлэмжэ деталь зураглалгаһаа арсадаг. Дүрэ соогоо хүнэй доторой байдалай тодорхой үзэгдэл харуулха гэжэ оролдодог. Зохёохы ажалайнь дэлисэ үргэн ба олон маягтай.