Уран зурааша, уран барималшад

Валсамаки Виталий

Валсамаки Виталий
  • Украинын искусствын габьяата ажал ябуулагша (2008)
Валсамаки Виталий Дмитриевич 1948 оной сентябриин 27-до Примориин хизаарай Дальнегорскиин районой Каменка һууринда түрөө.

1974 — Эрхүүгэй урлалай училищи дүүргээ (багшанар В.Г. Смагин и Н.М. Морозов).
1981 ондо Москвагай полиграфическа институт (багшанар Д. С.Бисти, А. В. Лепятский, Ю. К. Бурджелян) дүүргээ.

Украинын уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1984-1991 — тойрог хизаарай, республикын, бүхэсоюзна ба уласхоорондын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа. 17 дахин республикын, бүхэсоюзна ба уласхоорондын плакадай конкурснуудай лауреат болоо.

Ажалнуудынь: Чилидэ болоһон ушарта плакадуудай һубарил (1973), Франсиско Кеведын «Мэхэшэ Дон Паблосай түүхэ» гэжэ номой хабсарга плакадууд.

Днепропетровско областиин Никополь хотодо (Украина) ажаһуудаг.
Зарим ажалнуудынь Республикын Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ байдаг.