Быстров Николай
  • Буряадай АССР-эй искусствын габьяата ажал ябуулагша (1954)
  • М.Горькиин 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан бүхэроссиин фестивалиин I шатын дипломоор шагнагдаа (1968, Москва)
Быстров Николай Андреевич 1917 ондо Буряадай АССР-эй Мухаршэбэрэй аймагай Хонхолодо түрөө, 1988 ондо наһа бараа.

1930 — гэр бүлэнь Улаан-Үдэ зөөгөө.

1933-1935 — ПВЗ-гэй дэргэдэ училищидэ һураа, һүүлээрнь хүдэлөө.

1937-1939 — авиазаводто хүдэлөө, театрай кружок хүтэлөө.

1939 — арадай зохёохы бэлигтэнэй байшанда хүдэлөө.

1940 — арадай бэлигтэнэй Байшанда театрай студиин үндэһэн дээрэ В.А. Закатовтай эдир харагшын театр байгуулжа, актёроор ба зураашаар хүдэлөө.

1941-1943 — Алас Дурнада армида алба хээ. 1946 он болотор Алас Дурнын театрнуудта хүдэлөө.

1946-1948 — ТЮЗ-тэ хүдэлөө, ород драмын театртай нэгэдэһэнэй һүүлээр уран зураашар хүдэлөө.

1954-1988 — Ород драмын театрай ахамад зураашаар хүдэлөө.

1963-1974 — Зүүн-Сибириин соёлой институдэй театральна факультедтэ курс заагаа.

1965 — Ород драмын тетарта тэрэнэй үүсхэлээр хүүхэлдэйн студи байгуулагдаа, хожомынь Республикын хүүхэлдэйн театр, «Үльгэр».

1980 — Бүхэсоюзна институдтэ театрай уран зураашадай мэргэжэл дээшэлүүлгын курсда һураа.

Буряадай искусствын ба литературын I ба II декадада хабаадаа (1940, 1959, Москва).

1940 онһоо республикын, можын, гадаадын выставкануудта хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сам-пиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ Б.Чернутовтай суг хубиин (1967, Улаан-Үдэ).

Ажалнуудынь: зүжэгэй уран зурагай шэмэглэл — А. Н. Островскиин «Энзэгүй үхин», «Баль-заминовай һамга абалга», «Һүүлшын хохидогшо», А. П. Чеховай «Ваня абга», «Иванов», А. М. Горькиин «Һүүлшын хүнүүд», «Харашуул угтан», А. Н. Толстойн «Һүрөөтэ Иван», У. Шекспирэй «Гамлет», «Отелло», В. Гюгогой «Мария Тюдор», Мольерэй «Тартюф», И. Шил-лерэй «Инаг дуран ба хара мэхэ», Ч. Айтматовай «Эхын талмай», Н. Балданогой «П. Балта-хинов», Ц. Шагжинай «Тангариг», С.Лобозеровай «Хүршэнүүд» гэхэ мэтэ Ород драмын те-атрай дүн хамта 160 зүжэг найруулан шэмэглээ.
Бүтээлнүүдынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Н.Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрта байдаг.