Будажабэ Дмитрий
Будажабэ Дмитрий Булатович 1965 оной августын 6-да Иваново хотодо түрөө.

1995 — республикын, хизаарай, россиин, гадаадын выставкануудта (1995 — Эрхүү можын уран зурагай музей, «Буряадай заншалта урлал»; 1997 — Улаан-Үдэ хото, Буряадай Эрдэмэй түбэй музей, «Уран шудхамалай эртын урлал; 2002 — Москва, Уран зураашын Түбэй байшан, бүлэг зураашадай үзэсхэлэн; 2003 — Эрхүүгэй уран зурагай музей, Уран зураашадай холбо-оной галерей — бүлэг зураашадай выставка), Москва хото, Уран зураашын Түбэй байшан, бүлэг зураашадай выставка; 2004 ондо Эрхүү хотодо «Палитра» галерей, суг выставка, 2013 — Улаан-Үдэдэ буряадай барималай выставка «Цам», Буряад Уласай музей.

Зохёохы бүтээлнүүдынь Буряадай буддын шажанай һүмэнүүдтэ, Оросой, Германиин, Энэд-хэгэй, Италиин буддын түбүүдтэ, мүн Эрхүүгэй ба Москвагай хубиин суглуулбарину-удта байдаг.

2005- Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1989 онһоо хүрэл шудхамал бүтээдэг. Зохёохы мастерскойтой ба суг хүдэлдэг һурагшадтай. Эртэ урдын угай баялиг бодомжолгодо зорюулагдаһан буряад шудхамалай шэглэлтэй ажалынь холбоотой. Дмитрий Будажабэйн барималнууд дасангуудта гэжэ тусхай захилаар бүтээгдэдэг ба шажанай ёһололдо хэрэглэгдэдэг.