Бройко Вадим
  • Буряадай АССР-эй искусствын габьяата ажал ябуулагша (1976)
  • Россиин искусствын габьяата ажал ябуулагша (1991)
  • Буряадай соёл урлалай талаар гүрэнэй шангай лауреат (1973,1981)
  • СССР-эй арадуудай үндэһэн драматургиин Бүхэроссиин II фестивальда I шатын дипломдо хүртэһэн (1973, Москва)
Бройко Вадим Михайлович 1940 оной июлиин 10-да Москва хотодо түрөө.

1967-1972 – Москвагай искусствын ба соёлой академиин театрай-найруулагшын таһагта һураа (Россиин искусствын габьяата ажал ябуулагша А.К. Поляков багшань).

1975 онһоо – Россиин театрай ажал ябуулагшадай халбооной гэшүүн.

1984 онһоо - Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1969-1979 – Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын гүрэнэй академическэ театрай аха-мад зурааша.
1979 онһоо – Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын гүрэнэй театрай ахамад зурааша.

Ч.Айтматовай «Улаахан пулаадтай уляангирхан», М.Каримай «Айгулиин орон», А.Арбузовай «Минии хайрата Марат», Х.Намсараевай «Тайшаагай ташуур» зүжэгүүдэй Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрта, Н.Погодиной «Кремлиин курантнууд», И.Калашниковай «Таһарһан ногоон» зүжэгүүдэй Гүрэнэй Ород драмын театрта найруулан табигша ба шэмэглэгшэ, А.Пушкинай «Борис Годунов», М.Горькиин «Ула доро», Г.Ибсенэй «Хии үзэгдэл» зүжэгүүдэй эскизүүдэй автор.

Бүтээлнүүдынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хадагалагдадаг.