Уран зурааша, уран барималшад

Банзаракцаев Владимир

Банзаракцаев Владимир
Банзаракцаев Владимир Тогочиевич 1937 ондо Хоринск һууринда түрөө.

1970-д онуудһаа угалза зурадаг.

Һайн дуранай зохёохы ажалай Бүхэроссиин конкурсын II шатын дипломоор шагнагдаһан (Москва).

1956 — Тохойн хүдөө ажахын механизациин училищидэ һураа.

1961 — Совет Армида алба хээ.

1970 — Улаан-Үдэ зөөгөө, Арадай зохёохы ажалай республикын түбтэй харилсан ажалаа.

1981 онһоо Яруунын Нарһата һууринда ажаһуудаг.

Соёлой аймагай таһагта уран зураашаар хүдэлөө.

1970-д онуудһаа — республикын, бүхэроссиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо «Про-гресс» кинотеатр соо, Буряадай уран зураашадай холбооной выставкын зал соо, Республи-кын Арадай зохёохы ажалтанай түбтэ, Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ зурагай галерейдэ (1997, Нарһата һуурин), Республикын уран зурагай Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ ((2002, Улаан-Үдэ) хубиин үзэбэри дэлгээгээ.

Зурагуудынь: «Байгалай оёор» (1963), «Баян-Тала» (1974), «Соболко нуур» (1999), «Зурууд угалзанууд» (2000), «Алтан-зула» (2001), «Газар дэлхэй» (2001).

Ажалнуудынь Ц.с. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Новоселенгинскын декаб-ристнуудай музейдэ хадагалагдана.