Базаров Валентин
  • Россиин габьяата уран зурааша (2008)
Базаров Валентин Аюшеевич 06.04. 1943 ондо Сэлэнгын аймагай Сутай һууринда түрөө.

1973-1979 – Ленинградай В.И. Мухинагай нэрэмжэтэ дээдэ уран һайханай-промышленна училищидэ һураа (профессор В.С.Васильковскын шабар болон шэлэй урлал).

1979 онһоо – Буряадай Уран зураашадай холбооной уран үйлэдбэриин мастерскойдо хүдэлдэг.

1982 онһоо – СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1978 онһоо хойшо бүхэсоюзна, россиин, тойрог хизаарай, гадаадын выставкануудта, тэрэ тоодо Шэтын уран зурагай музейдэ (1987), Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музей-дэ (1988, 1999, 2011 – «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд», Улаан-Үдэ), Эрхүүгэй В.П.Сукачевай нэ-рэмжэтэ можын уран зурагай музейдэ хубиин үзэсхэлэнгүүдтэ харуулагдаа.

Гол хүдэлмэринүүдынь: шэмэглэһэн бунханууд «Намдуу байдал. Сагай уларил» (1980), «Үнгэрһэн зуниие һанахада»; шэмэглэһэн аяга табюурнууд «Ногоон ургамал» - «Үбэл», «Сэсэглээ»; зохёон шэмэглэлгэ «Дурасхаал», акварельнүүд «Бороо» (1985), «Балшар наһан» циклһээ (1986), «Минии байдаг юртэмсэ» (1986), «Пейзаж» (1991).

Зохёолнуудынь Ц.С.Сампиловай музейдэ, Шэтэ, Эрхүү, Москва хотонуудай музейнүүдтэ, россиин ба гадаадын зхубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.

В.Базаров мэргэжэлээрээ шабар урлалай мастер. Шабараар хэһэн бүтээлнүүдые ха-ралгада табижа эхилээд, яба ябаһаар Базаровай дабтагдашагүй үнгэлдэг шадабари элирэн гараа. 1986 ондо уһан шэрээр зураһан хоёр пейзаж харуулба, тэндэ графигай уран шадабари гэршэлээ. Хараха янзада сюжедгүй зурагуудынь хүнэй доторой юртэмсые аргагүй наринаар харуулдаг.

2016 оной октябрь соо наһа бараа.