Уран зурааша, уран барималшад

Бадмаева-Дашицыренова Валентина

Бадмаева-Дашицыренова Валентина
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ III шанда хүртэгшэ (2002)
Бадмаева-Дашицыренова Валентина Цыбикжаповна 1951 оной мартын 7-до Буряадай АССР-эй Захааминай аймагай Утаата нютагта түрөө.

Арадай мастер Р. Д. Нохоровай һурагша.

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1970-д онуудһаа — республикын, россиин, зонын, гадаадын оронуудай үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Хүдэлмэринүүд: үлгүүртэй буряад хутага (1979), буряад хутага (хоёролжон) (1979), гааһан (1979), «Һарлаг» (1990), гааһан ба алшуур (1991), эхэнэрэй сээжын зүүдхэл — гуу (1999), гуу «Сэсэглэһэн лёнхобо» (2001), эхэнэрэй зүүдхэлнүүдэй багса (һиихэ, бугааг, бэһэлиг) (2001), «Бойпур» (2002).

Ажалнуудынь Республикын уран зурагай Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.