Аюшеев Эдуард
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (1983)
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша (2000)
  • СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй шангай лауреат
Аюшеев Эдуард Дымчикович 1941 ондо Сэлэнгын аймагай Үдэнгэ һууринда түрөө, 2002 ондо наһа бараа.

1967 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ (Б. Т. Бычковай мастерской).

1968 онһоо Буряадай Уран зурагай холбооной уран һайханай жасада хүдэлөө.

1975 ондо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн болоо.

1967 онһоо республикын, Сибирь, Алас Дурна хизаарай, россиин, гадаадын оронуудта вы-ставкануудта хабаадаа, тэрэ тоодо Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ (һуража байхадаа), Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин харалгануудта (2001, Улаан-Үдэ) табигдаа.

Ажалнуудынь: плакадууд «Сурхарбаан» (1979), «Гамнан үлөөе» (1986), «Һэргээе» (1992), табюурай зураг: «Тоһо шахалга» (1980), «Морид» (1980), «Түнхэн» (1986), «Һур харбалга» (1980).

Ажалнуудынь Ц.С. Сампиловай Уран зурагай музейдэ, М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ. түүхын музейдэ, «Росизопропагандын» жасада (Москва), хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

Уран зурааша-график, һүрлэг зураг бүтээгшэ Э. Аюшеев — плакат түрэлэй зурагта хандаһан үсөөн зураашадай нэгэн юм. 1987 ондо «Байгал далайгаа гамная» гэжэ Бүхэроссиин плакат зурагай выставкын шанда хүртөө. Буряадай драмын театрай байшан шэмэглэлгэдэ хабаадажа, СССР-эй Министрнүүдэй Соведэй шанда хүртөө. «Буряад» гэжэ нюур талын барельефэй, «Ургы» гэжэ хүшэгын, модон һиилүүрэй эскиз бүтээгээ. Һүрлэг томо зурагай арга боломжо табюурай уран зурагта харагдадаг. Пейзаж болон графикын зура-гуудта нарин уянгата шадабаринь хүлеэгдээгүйгээр гаража ерэгшэ бэлэй.