Аюшеев Эрхито
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (1983)
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша (1992)
  • Эсэгэ ороноо хамгаалгын II шатын орденоор шагнагдаһан
Аюшеев Эрхито Эрдынеевич 1925 оной октябриин 27-до Хурамхаан һууринда түрэһэн, 2001 оной сентябриин 14-дэ наһа бараа.

1943-1950 онуудта Манжуурта сэрэгэй алба хээ. Һүүлээрнь Хурамхаанай дунда һургуулида зурагай ба черчениин багшаар хүдэлөө.

1956 ондоЭрхүүгэй уран зурагай училище дүүргээ.

СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.
Буряадай урлал ба литературын II декадада хабаадагша (1959, Москва).

1959 онһоо хойшо республикын, можо хоорондын, зонын, россиин, гадаадын, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин выставкануудта (1992, 2006, Ула-ан-Үдэ) хабаадаа.

Хүдэлмэринүүд: «Урданай байдал» (1959), «Һаалишан Эрдынеевагай дүрэ» (1960), «Хурам-хаанда хабар» (1967), «Мелиораторнуудай байра. Хурамхаан» (1983), «Байгал тухай бодом-жолго. Поэт Н.Дамдинов» (1991).

Зурагуудынь Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ байдаг.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Эрхитэ Аюшеевэй зохёохы маягта гол түлэб байгаалиин зураглал байгаа юм. Баргажанай хаданууд, Түнхэнэй ойнууд, Зэдын уужам тала, Сэлэнгын эрье шадарай зурагууд Буряад ороной янза бүриин байгаалиин үзэгдэл боложо нэгэдэнэ.