Архипов Валентин
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (1983)
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша (1996)
  • «БАМ-ай барилгын түлөө», «Бамайхидай соёлой хангалгын түлөө» (1985) медальнуудаар шагнагдаа
Архипов Валентин Федорович 01. 05. 1941 ондо Рязаньда түрөө.

1960 ондо Рязаниин уран зурагай училищи дүүргээ.

1968 — Алас Дурнын урлалай институт (Владивосток) дүүргээ.

1977-1978 онуудта Буряад уран зураашадай холбооной харюусалгата секретаряар хүдөлөө.

1978 онһоо — Россиин уран зураашадай Холбооной гэшүүн.

1969 онһоо — хизаарай, бүхэсоюзна, россиин, хилын саанахи выставкануудта, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ (1981, Улаан-Үдэ, 2011, «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»), Северобайкальскын зурагай галерейдэ (1981, 1983, 1985), Залуушуулай уран һайханай теат-рта (1993, 1996, Улаан-Үдэ), Уласай номой санда (1996, 1998, Улаан-Үдэ) хубиин харалгану-удта хабаадаа.

Ажалнууд: «Владимир Ананьев» (1975), «Индустриин байгаалиин зураг» (1976), «Тоннель-щигуудай тосхон. Даван» (1976), «Курлы хушуун» (1976), «Зейскэдэ» (1979), «Кранууд» (1979), «Вагоной хажууда» (1979), «Северобайкальск тосхон» (1983), «Ивалгын дасан» (2004), «Горячинск курортдо» (2005), «Хадын хабар» (2003).

Ажалнуудынь Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Гүрэнэй түүхын музейдэ (Москва), «Росизопропагандын» жасада (Москва), Россиин Соёлой яаманда, Шушенское һууринда В.И.Ленинэй музейдэ болон хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

Рязаньда түрэһэн, дүшэн гаран жэл Буряадта байгаа. Гол сэдэбынь — Байгал, Байгал-Амарай түмэр харгы ба хуушан хото һууринуудай, политическэ сүлэгдэгшэдэй, декабристнуудай, сибириин зоной дүрсэнүүдтэ тулгатай Забайкалиин түүхэ ба соёл.

БАМ зохёохы ажалдань ехэ һуури эзэлээ. Буряад зуршаадай дунда БАМА-й түүхэ бэ-шэгшэдэй эдэбхитэй нэгэн юм.