Аржиков Иван
Аржиков Иван Александрович 1904 ондо Эрхүү можын Нүхэдэй аймагай Хайтик отогто түрөө, 1952 ондо наһа бараа.

Буряад-Монголой бэеэ даанги республикын соёлой хүдэлмэрилэгшэдые бэлдэлгын түрүүшын стипендиат.
1929 ондо Эрхүүдэ уран зурагай студи-мастерской дүүргээ.

1929 ондо Дивизионная станцида офицернүүдэй соёлой байшанай фотолабораторидо шэмэглэгшээр хүдэлөө.
1933 — Буряадай уран зураашадай холбооной эхи табигшадай нэгэн.

Буряадай урлалай ба литературын I декадада хабаадаа (1940, Москва).

1940 онһоо республикын, РСФСР-эй автономито республикануудай, Уралай, Сибириин, Алас Дурнын уран зураашадай выставкануудта хабаадаа.

Ажалнууд: «Хуушан байдал» (1929), «Буряад хүгшэн» (1936), «Буряад үбгэнэй портрет» (1948), «Буряад эхэнэр» (1948), «Бөө» (1929), «Колхоздо үзэгтэ һуралга» (1940).

Республикын уран зурагай Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ зурагуудынь хадагалагдадаг.

Иван Аржиков октябриин хубисхалай хойно буряад уран зураг эхилэгшэдэй нэгэн. Үсөөн хүдэлмэритэйшье һаа, буряад уран зурагай түүхэдэ горитой үүргэ дүүргээ. «Бөө аргалдаггүй, гэмтээдэг» гэжэ 1927 ондо зураһан зурагынь ехэ суурхаа һэн. Тэрэ зураг Моск-вада болон бусад хотонуудта томо томо выставкануудта харуулагдаа, мүнөө Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейн саг үргэлжын хадагаламжада ородог. И.Аржиков хөөрөөнэй сэдэбтэй бусад зурагуудые, байгаалиин зураг болон портредүүдые бүтээгээ.
Автор: 1904-1952