Андрус Элеонора Рихардовна 

Түрэһэн үдэр һара: 12.04. 1948, Улаан-Үдэ.

1972 ондо Зүүн-Сибириин соёлой институт, номой сангай факультет дүүргээ.

1977-1986 онуудта Буряадай номой хэблэлдэ уран һайханай редактораар хүдэлөө.

1983 — Москвагай полиграфиин институт дүүргээ, номой графикын факультет (багша-нуудынь А. В. Лепятский и Н. Гончарова).

1980-д онуудһаа — республикын выставкануудта хабаадагша.

Хүдэлмэринүүд: «Лимонтой натюрморт» (2000), А.Гринэй (1980-д), «Шэлэгдэмэл зохёол-нуудай» (1982), М. Твенэй «Том Сойер» (1988) номой графика, Р. Киплингын «Зайран миис-гэй» онтохоной (1988), А.Пушкинай «Алтан тахяа» онтохоной (1999) хабсарга зурагууд.

Ажалнуудынь хубиин суглуулбаринуудта байдаг.