Алтаев Илья
  • Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша (1977)
Алтаев Илья Хабич Эрхүү можын Баяндайн аймагай Бортой отогто түрэһэн (16. 03. 1927).

1947-1950 — армида алба гараа (Эрхүү можын Черемхово хотодо).
1950-1955 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ һураа (багша Д. М. Баркалов).
1955-1958 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ бэлэдхэлэй бүлэгэй багшаар хүдэлөө.
1958-1969 —Буряадай Уран зураашадай холбооной Уран һайханай жасада хүдэлөө.
1960-1963 — уран зурагта дуратайшуулай үдэшын һургуулида багшалаа.
1969-2009 — Республикын уран зурагай Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ зураг һэльбэгшэ.
1970 — Москва хотодо И.Э.Грабариин нэрэмжэтэ зураг һэргээлгын мастерскойдо курс гараа.

Буряад урлалай ба литературын II декадада хабаадаа (1959, Москва).

1959 онһоо республикын, можо хоорондын, хизаарай, россиин, хилын саанахи үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо Республикын Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ ху-биин (1977, 1988, 2002, 2007, 2012, Улаан-Үдэ хото).
2009 — Буряадай соёлой эрхим түрүү.

Хүдэлмэринүүдынь: «Үнеэ һаагша» (1959), «Буряад хубсаһатай эхэнэр» (1959), «Үзэсхэлэн дээрэ» (1963), «РСФСР-эй габьяата врач С.Б. Харпухаевагай портрет» (1964), «Автопортрет» (1965), «Багшын портрет» (1966), «Эхэ» (1976), «Хилээмэн хамагай орой» (1986), триптих «Сурхарбаан» (1990), «Сонхын дэргэдэ гэсэртэ сэсэг» (1990).
Зурагуудынь Республикын Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Шэтын, Усть-Ордагай музейнүүдтэ, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

2021 оной августын 8-да наһа бараһан.