Эрдынеев Юрий
Эрдынеев Юрий Чингисович 1965 ондо түрэhэн. Хэбээр сохигшо, алта мүнгэнэй дархан, барималша, сувенир бүтээгшэ. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Юрий Эрдынеев Yбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Дульдаргын аймагай Табтаанай нютагта түрэhэн. Уран hайханай дунда мэргэжэлэй hургуулитай. 1985 онhоо Буряад Уласай арадай уран зурааша Б-М.Б. Чимитовта hурана.
1985-1988 онуудта Улаан-Yдэ хотодо сувенирай заводто, Буряадай алтанай үйлэдбэриин компанида, Б.А. Мэрдыгеевэй «Бата» гэжэ зохёомол хэтэ хутагын мастерскойдо, «Лотос» гэжэ ХХБ-дэ хэбээр сохигшоор, алта мүнгэнэй дарханаар хүдэлбэ.
2005 онhоо олзын хэрэг эрхилэгшэ, алта мүнгэнэй дарха хэнэ.

1985 онhоо улас ороной, нютаг можын, Ород уласай ба улас хоорондын үзэсхэлэндэ хабаадана. 2010-2011, 2015 онуудта Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран hайханай музейдэ ɵɵрын зохёохы ажалай үзэсхэлэн дэлгээhэн.

Юрий Эрдынеев — Буряадтаа ехэ мэдээжэ алта мүнгэнэй дархан, ɵɵрын гэhэн нэрэ бии болгожо шадаhан, тэрэнэй бүтээлнүүд алта мүнгэнэй үндэhэнэй ёhо заншал дээрэ үндэhэлhэн байдаг. Тэрэ дүрбэн тэгшэ дархан, түмэрɵɵр урлаха бүхы техникэ мэдэдэг — шудхаха, хэбээр сохихо, мүн баhа модо шулуу hиилэхэ юм.

2005 ондо Юрий Эрдынеев Буряадай мэдээжэ барималша Дмитрий Будажабай ба Гэсэр Зодбоевтай Ленинэй гудамжын Арбаадта «Жараахайнууд» гэhэн оргилуурай түсэл зохёолсоhон. Ю. Эрдынеевэй эскизээр энэ оргилуур баригдаhан юм. «Буряад Уласай авто замай километрэй тэг тэмдэгые зохёоhон, тэрэнь Ленинэй гудамжада түб шууданай урда тээ баригдаhан.

Эдэ түсэлнүүдые бэелүүлжэ, уран дархан пластикын уралиг, шудхамал хүрэл hонирхожо эхилhэн байна.

2010 ондо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран hайханай музейдэ эгээл түрүүшын зохёохы ажалайнгаа үзэсхэлэндэ алта мүнгэнэй зүүдхэл гоёолтонуудые ба 30 томо бүтээлнүүдые үзүүлhэн юм.

Yзэсхэлэнэй гол hуурие Буряадай hүлдэри харуулhан зураг бүтээл болоно: хори-буряадай «Хун шубуун», эхирит-буряадай «Эреэн гутаар», булагад-буряадай «Буха ноён». Эдэ зурагууд Улаан-Баатар хотодо «Алтаргана — 2010» нааданай түрүү hуури эзэлhэн
.
Тэрэ vзэсхэлэндэ буряад-монголшуудай нангин хүгжэмэй зэбсэг — морин хуур баhа дэлгээгдэhэн байгаа.
2014 ондо Ленинэй гудамжаар шэнээр нээгдэhэн Хадагаламжын банкын урда талада бодхоогдоhон Дээдэ Yдын хүпеэс Евгений Лукичай дүрэ хүшɵɵе Юрий Эрдынеев зохёожо бариhан юм.

2015 оной сентябрь соо манай хотые «Амаралтын сагта» гэhэн баримал шэмэглээ. Тэрэнь Комсомольскын гудамжада 42 дугаар hургуулиин урда тээ бодхоогдоо.

2011 — 2015 онуудта Юрий Эрдынеев томо түсэл дээрэ хүдэлнэ. 1930 онуудта буулгагдажа, Санкт-Петербургын шажанай музейдэ дамжуулагдаhан, Ород уласта эгээ томо бурхан шажанай шүтɵɵн болохо 14 метртэй баримал Майдари бурхан hэргээхэ ажалые ябуулна. Тэрэ сагта баруун тээшэнь тээжэ абаашахадаа, тэрэ бурхан ехээр гэмтээгдэhэн байгаа. Тэндээ муугаар хадагалагдажа, ехээр муудаhан, зарим хубинуудынь алга болоhон байгаа. 50-яад жэл үнгэрhэн хойно Буряадта тэрэ бурхан асарагдаа. Соёлой угай баялиг hэргээн шэнэлхэ ажалые «Лотос» ХХБ-н мастерскойдо хэгдээ. 2011 ондо Юрий Эрдынеев ба тэрэнэй баг бурханай толгой шэнээр бүтээбэ. Бэеын нүгɵɵ хубинуудыень 2 жэл болоод, бүтээжэ эхилээ. Бурханай баримал hэргээхэ тэрэ ажалда дархан Баир Дармаев ехэ хубитаяа оруулhан хүн юм.

2015 оной ноябрь-декабрь соо Ц.С. Сампиловай уран hайханай музейдэ уран дарханай 50 наhанай ойдо зорюулагдаhан үзэсхэлэн эмхигдээ hэн. Тэндэ 80 хүрэл, модон барималнууд, мүнгэн зүүдхэл гоёолто, фото зурагууд дэлгээгдэhэн байна.