Мэрдыгеев Бато Андреевич 1948 ондо Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн. Арадай алта мүнгэшэ дархан, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.