Яковлев Герман Михайлович 1964 ондо Эрхүү можын Ойхон аймагай Онгурен тосхондо түрэhэн.

1987 ондо Улаан-Yдын 1 дугаар багшын училищида уран-hайханай таhаг дүүргэhэн. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Улаан-Yдэ хотодо ажаhуудаг, 2013 онhоо 8 дугаар Хүүгэдэй уралигай hургуулида хүдэлдэг. Олон үзэсхэлэндэ хабаадаhан.