Юндунов Дондок 1957 ондо Шэтэ можын Агада түрэhэн. Уран зурааша, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.
Шэтын багшын гүрэнэй дээдэ hургуули дүүргэhэн.