Манзаров Элбэг
  • Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн
Манзаров Элбэг Содномович 1948 ондо Түнхэн аймагта түрэhэн. Арадай уран дархан, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Улаан-Yдын багшын училищи дүүргэhэн. Буряад Уласай габьяата уран зурааша. Ородой холбооной уласай, Буряад Уласай соёлой габьяата ажалтан. Ородой холбооной уласай, Буряад Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. Уран зохёолшо, сэтгүүлэгшэ.

1991 ондо Кызыл хотодо хɵɵмэйн дуунай улас хоорондын нааданда хабаадагша. Ородой, зоонын, улас ороной ба гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ оролсоhон. Yбэр Байгалай үндэhэн арадуудай заншалта уралигай Ивалгын лицейдэ хүдэлhэн. 30 шабинарые мүнгэнэй дархада hургаhан. Ородой ба гадаадын оронуудай музей ба хубиин галерейнуудта тэрэнэй бүтээлнүүд байдаг.