Жагбаев Батор Дамдинсурунович 1954 ондо Зэдэ аймагай Дээдэ Yшɵɵтэ тосхондо түрэhэн. Арадай дархан. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.