Дармаев Баир Намдакович 1954 ондо Шэтэ можын Могойтын аймагай Зугаалай тосхондо түрэhэн. Арадай дархан. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Буряад Уласай габьяата уран зурааша.