• Ородой холбооной уласай уран зураашадай холбооной гэшүүн
Базаров Чингиз Валентинович 1971 ондо Ленинград хотодо түрэhэн. Уран зурааша. В. Мухинай нэрэмжэтэ Ленинградай уран hайханай- үйлэдбэриин дээдэ училищи дүүргэhэн.

Ородой холбооной уласай уран зураашадай холбооной гэшүүн.