Доржиев Ширап
Доржиев Ширап Дондокович 1944 ондо Буряадай АССР-эй Хэжэнгэ аймагай Загастай тосхондо түрэhэн. Уран зурааша.

1963 ондо Дээдэ Худанай дунда hургуули дүүргээд, сэрэгэй албанда татагдаhан. Гурбан жэл соо алба хаагаад, совхоздоо ерэжэ, ажалда ороhон. 1973 ондо багшын училищиин уран hайханай факультет дүүргээ. Яхадай Вилюйск хото зɵɵжэ ошоод, тэндээ хорин жэл соо уран зураашаар хүдэлɵɵ. 1994 ондо түрэл нютагаа бусаа. 1998-2009 онуудта Буряадай багшын колледждэ багшалаа, мүн баhа тэндээ уран гарай мастерской эрхилжэ байгаа. Мүнɵɵ дээрээ Казань хотодо ажаhууна. СССР-эй Соёлой яаманай хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан. Уран зураашын бүтээлнүүн Яхадта, Татарстанда дэлгээгдэhэн байдаг. 2014 ондо сэхээтэн, уран зурааша Н.К. Рерихэй түрэhɵɵр 140 наhанай ойдо зорюулагдаhан шуулганда Татарстанай Эб найрамдалай байрада Шираб Доржиевай ажалай үзэсхэлэн зохёогдоhон юм. Шираб Доржиевай ехэнхи ажалнуудынь ɵɵрын түрэhэн нютагта, буряад арадта зорюулагдаhан байдаг. Нүүдэлшэ арадай үльгэр домог, ёhо заншалда зорюулагдаhан олон тоото пейзажуудые зураhан. Зурагуудаа ехэ урин дулааханаар зурадаг юм. Тоhон шэрэ, харандааш, үнгэтэ маркер гэхэ мэтэ элдэб маяг, техникэ хэрэглэжэ зурагаа зураха дуратай.

2015 оной февралиин 6-да Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран hайханай музейдэ «Тэнгэриин гэрэл» гэжэ нэрэтэй анха түрүүшынгээ ɵɵрын бүтээлэй үзэсхэлэн дэлгээhэн юм. Тэрэ үзэсхэлэндэ 80-яад уран зураг, графика үзүүлэгдэhэн юм.