Раднаев Юрий
Раднаев Юрий Дармаевич 1963 ондо Хяагтын аймагай Сүхэ тосхондо түрэhэн. Уран зурааша. 1984 — 1988 онуудта «Уран зурааша-шэмэглэгшэ» гэhэн мэргэжэлээр Хяагтын уран hайханай училищида hураhан.

И.Е. Репинэй нэрэмжэтэ Ленинградай уран hайханай академиин багшанарhаа уран зурагай хэшээл абажа байhан. 2006 — 2009 онуудта Москва хотодо ажал хээ. Ниислэлэй үзэсхэлэнгүүдтэ эдэбхитэй хабаадаhан. Буряад уласай Ородой гүрэндэ ниилэhэнэй 350 жэлэй ойдо зорюулагдаhан үзэсхэлэндэ, «Намарай үнгэ», «Хүрэг» гэhэн үзэсхэлэнгүүдтэ оролсоhон. Ород уласай ба гадаадын улас оронуудай хубиин суглуулбарида тэрэнэй зурагууд байдаг. Мүнɵɵ дээрээ зохёохы ажал дээрээ хvдэлдэг.