Уран зурааша, уран барималшад

Эрдынеева Намжилма

Эрдынеева Намжилма
  • Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн
Эрдынеева Намжилма Цыренжаповна 1965 ондо Шэтэ можын Агын аймагай Урда Аргали тосхондо түрэhэн. Уран зурааша-график, 2011 онhоо Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.

«Алтаргана — 2004, 2006, 2010» нааданай лауреат. Бүгэдэ буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй юрэнхылэгшэ — ардай уран зурааша Д-Н.Дугаровай шанда хүртэhэн. Чингихаанай алтан одонгоор 2010 ондо шагнагдаhан. «Агын дасанда 200 жэл» одонгоор 2012 ондо шагнуулагдаhан.

Улаан-Yдэ хотын 1 дугаар багшын училищиин уран hайханай-графигай факультет дүүргэhэн. Могойто тосхондо абдарта заншалта хээ угалза табиха талаар уран зурааша Цыбикжап Цыдыповай мастерскойдо hургуули хэhэн. 2004 онhоо элдэб үзэсхэнгүүдтэ оролсожо эхилhэн. Буряад зураг зурадаг. Байгаалиин зураг, график бүтээхэдээ, хүүхэлдэй, шэнэ загбарай хубсаhа зохёожо оёдог. Ород уласай хубиин суглуулбаринуудта тэрэнэй бүтээлнүүд хагалагдажа байдаг. Могойто тосхондо ажаhуудаг.