Ширибазаров Баяр
  • Ородой уран зураашадай гэшүүн
Ширибазаров Баяр Гомбоевич 1954 ондо Шэтэ можын Могойтын аймагай Могойто тосхондо түрэhэн.

Уран зурааша, 2012 онhоо Ородой уран зураашадай гэшүүн. 1979 ондо Эрхүүгэй уран hайханай училищи дүүргэhэн. 1988 онhоо үзэсхэлэндэ оролсожо эхилhэн. 1999 онhоо Могойтын аймагай гол зураашаар хүдэлдэг. Байгаалиин зураг зурадаг. Ород уласай хубиин суглуулбарида тэрэнэй бүтээлнүүд байдаг. Могойто тосхондо ажаhуудаг.