Пурбуев Нима
  • Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн
  • Уран зураашадай уран бүтээлэй холбооной гэшүүн
Пурбуев Нима Пурбуевич 1959 ондо Шэтэ можын Онон аймагай Хулhата тосхондо түрэhэн. Уран зурааша, багша.

2010 онhоо Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. 2002 онhоо уран зураашадай уран бүтээлэй холбооной гэшүүн.
1978 ондо Улаан-Yдэ хотодо багшын училищиин уран hайханай-графигай таhаг ба 1989 ондо В.И. Мухинай нэрэмжэтэ Ленинградай уран hайханай-үйлэдбэриин дээдэ училищиин байгаалиин зурагай таhаг дүүргэhэн. 1978 — 1984 онуудта Буряад Уласта ба Шэтэ можодо дунда hургуулиин багшаар хүдэлɵɵ, 1989 — 2003 онуудта Улаан-Yдэ хотын уран hайханай жасада, Буряадай драмын театрта уран зураашаар, Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академидэ хүдэлɵɵ.

2003 онhоо Н.Г. Чернышевскын нэрэмжэтэ Yбэр Байгалай хүмүүнлигэй-багшын гүрэнэй университедтэ уран hайханай hуралсалай факультедтэ багшалаа. 2002 онhоо Шэтэдэ ажаhуудаг. 2004 ондо Ородой уран hайханай академиин дипломдо хүртэhэн. 1989 онhоо элдэб үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадана. ɵɵрын бүтээлэйнь үзэсхэлэн 1996 — 2001 онуудта Итали уласта, 2003 онhоо Шэтэдэ жэл бүри үнгэргэгдэнэ.

Графика, байгаалиин зураг, томо зургуудые зурахадаа, буряад үндэhэнэй сэдэб дээрэ хүдэлдэг. Шэтын, Улаан-Yдын музейнүүдтэ, Ородой холбооной уласай, СНГ-н уласуудта, Хитадай , Италиин, Франциин, Бразилиин, Австриин зэрэг оронуудаар хубиин суглуулбаринуудта тэрэнэй бүтээлнүүд хадагалагдадаг.