Гомбоев Доржо
Гомбоев Доржо Гомбоевич 1939 ондо Шэтэ можын Агын Буряад-Монголой үндэhэнэй тойрогой Цогто-Хангил тосхондо түрэhэн.

Уран зурааша, багша. 2010 онhоо Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Ородой холбооной уласай арадай гэгээрэлэй түрүү ажалтан (1993), «Агын дасанда 200 жэл» одонгоор шагнагдаhан (2012).

1963 ондо Ленинградай уран hайханай-графикын училищи, 1984 ондо Хабаровскын багшын гүрэнэй hургуулиин уран hайханай-графикын факультет дүүргэhэн. 1972 онhоо можын, хизаарай, зоонын ба улас ороной үзэсхэлэндэ хабаадана. Бүтээлнvvдэйнь үзэсхэлэнгүүд дэлгээгдэhэн — Шэтэдэ (1993, 1994, 2009), Агада (1997, 2004, 2008). 1963-2002 онуудта Агын багшын училищида багшалаа. Байгаалиин зураг, графика ехэ зурадаг. Yбэр Байгалай хизаарай музейн-үзэсхэлэнэй түбэй жасануудта, Г.Цыбиковай нэрэмжэтэ Агын үндэhэнэй музейдэ, Агын Буряадай тойрогой хүдɵɵ нютагуудай зурагай галлерей музейнүүдтэ, Ородой уласай хубиин суглуулбарида тэрэнэй бүтээлнүүд байдаг. Ага тосхондо ажаhуудаг.