Шүхэртүева Саяна
Шүхэртүева Саяна Владимировна 1971 ондо Шэтэ можын Дульдаргын аймагай Зүдхэли тосхондо түрэhэн.

1992 ондо Шэтын хүгжэмэй училищиин уран hайханай-шэмэглэлэй таhаг дүүргээ. 1997-1998 онуудта Даша-Нима Дугаровай буряад зурагай hургуулида hураа. 2002 онhоо Ага тосхондо ажаhуудаг. 2003 ондо «Дали Тэ» гэhэн оршон үеын драмын Ага тойрогой театр байгуулаа. 2006 онhоо уран hайханай бүтээлэй үзэсхэлэнэй танхим эрхилдэг.

2005 ондо үндэhэнэй сэдэбээр хүүхэлдэй ба сувенир хэдэг мастерской эмхидхэбэ.

2002 онhоо Шэтэ можын, хизаарай, зоонын, уласхоорондын үзэсхэлэндэ хабаадана. ɵɵрын бүтээлэй үзэсхэлэнгүүдээ дэлгээhэн — Шэтэдэ (2002, 2003), Агада (2002, 2003, 2004, 2007), Улаан-Yдэдэ (2004), Эрхүү, Красноярск (2004). 2005 ондо Финлянди уласта уласхоорондын үзэсхэлэндэ оролсоhон байна.

Уран зураашын бүтээлнүүд Yбэр Байгалай хизаарай музейн-үзэсхэлэнэй түбүүдэй санда, Ородой, Франциин, США-гай, Швейцариин хубиин музей болон суглуулбарида хадагалагдажа байдаг.

Агын Буряадай тойрогой габьяата ажалтан, «Дали Тэ» Ага тойрогой оршон үеын драмын ба синтезэй театрай гол зурааша.