Гармаев Пётр
Гармаев Пётр Алескандрович 1983 ондо түрэhэн, Усолье-Сибирское, Эрхүү можо.

Пётрой эсэгэ — түмэршэ дархан байhан. Бага наhанhаа Петр урлаха дуратай hэн. Бага наhанhаа эсэгэеэ дахажа мэдээжэ баримал Геннадий Васильевай мастерскойдо түрүүшын дүршэл дадал абаhан байна.

2005 ондо Зүүн Сибириин технологиин гүрэнэй университет дүүргэжэ, «материал уран hайханаар болбосоруулха талаар инженер-технолог» гэhэн мэргэжэлтэй болоо.

Геннадий Васильев, Александр Чинбат, Даша Намдаков, Дмитрий Будажабэ, Гэсэр Зодбоев гэгшэ баримал дархашуулай мастерскойдо хэдэн жэл соо хүдэлжэ, дүй дүршэлɵɵ нарижуулжа, ехэ hургуули гараа hэн. Гэсэр Зодбоевай шаби болохоб гэжэ Петр хэлэдэг.

2010 онhоо Петр Гармаев Эрхүүгэй «Арт-түб «Палитра» бүридэлдэ ородог «Гороо» гэжэ хүрэл барималай мастерскойн гол уран зурааша.

Хүүгэд наhан, хайра дуран, гэр бүлэ, хүн бол хорбоо юртэмсын нэгэ хуби гэhэн сэдэбээр Гармаев ажалаа ябуулдаг. Ажалнуудаа бүтээхэдээ, буряадай уламжалалта соёл, бурхан шажанай гүн ухаан дээрэ үндэhэлдэг. Тэрэнэй хүрэл барималнууд дулааханар харагдадаг, hайхан сэдьхэл hанаа түрүүлдэг гэжэ «ЛеАрт» галерейн хүтэлбэрилэгшэ Лина Ермонтович хэлэhэн байдаг.

Иимэ үзэсхэлэн урилдаанда хабаадажа байhан гэбэл:
2010 он. «Нүхэдэй уулзалга». Монгол Улсын Их Хурал, Улаан-Баатар хото.
2010 он. «XXҮ Азиин оршон сагай урлигай үзэсхэлэн». Оршон сагай урлигай үндэhэнэй музей, Улаан-Баатар хото.
2010 он. «Гороо галерейн суглуулбариин дээжэ». В.П. Сукачевай нэрэмжэтэ Уран hайханай музей, Эрхүү хото.
2010 он. Ү Уласхоорондын урлигай наадан «Уламжалал ба оршон саг». ЦВЗ Манеж, Москва.
2010 он. «Бүхы дээжэ». Ород драмын театр. Улаан-Yдэ хото.
2011 он. «Байгалай үршɵɵhэн урлиг», Буряад Уласай Yндэhэнэй музей, Улаан-Yдэ хото.
2012 он. «Тэнгэриин талархал», ОХУ-ын Нɵɵсын банкын Байгалай банк, Эрхүү хото.
2013 он. «Домог түүхэтэ Ази. Yзэсхэлэн II.» ЛеАрт Галерей, Эрхүү хото.

Петр Грмаевай барималнууд Эрхүүгэй, Буряадай, Монголой музейн суглуулбарида, Ородой холбооной уласай болон гадаадын хубиин суглуулбарида, ЛеАрт галерейн санда байдаг.

Мэдээжэ бүтээлнүүд гэбэл:
П. Гармаев, «Түрүүшын годли», Гэсэрэй сэдэбээр ажалнууд. Хүрэл.
П. Гармаев, «Олзоборилогшо», хүрэл.
П. Гармаев, «Оэлун», хүрэл.
П. Гармаев. «Тэнсүүри», хүрэл.
П. Гармаев, «Һэбюуртэй бүжиг», хүрэл.