Сергеев Кондрат
  • Буряадай АССР-эй урлигай габьяата ажалтан
Сергеев Кондрат Игнатьевич Эрхүү можын Нүхэдэй аймагай Ей нютагта таряашанай бүлэдэ түрэhэн.

1939 ондо Эрхүүгэй уран hайханай училищи дүүргээ (А.К.Руденко багшань). Черемхово хотодо зурагай багшаар хүдэлɵɵ. Эсэгэ ороноо хамгаалха дайнай жэлнүүдтэ сэрэгэй авиациин ангида алба хаагаа. 1947 ондо Улаан-Yдэ зɵɵжэ ерээд, РСФСР-эй уран зураашадай холбооной Буряадай таhагта ороо. Буряадай уран зурашадай холбооной уран hайханай санда хүдэлɵɵ.

1949 онhоо улас ороной, зоонын, бүхэ союзай, улас хоорондын, тэрэ тоодо Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран hаханай музейдэ (1975 — 1987) тусхай нэрын үзэсхэлэндэ оролсожо байгаа.

1950 онhоо СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Буряад соёл урлигай ба удха зохёолой II декадын хабадагша (1959 он. Москва хото).

Уран зураашын эгээл эртын ажалнуудынь хүгжэмэй зэмсэгэй дархан Б.Н.Дугаровай, Буряадай дээдэ үеын пилот Д.Петиновэй, РСФСР-эй габьяата эмшэн Е.М.Никифоровагай хүрэг юм.

Эгээл түрүүшын байгаалиин томо зурагынь «Мүнхэ hарьдаг» юм. Түнхэнэй уудам тала газар, тэнгэриин хаяа хадхаhан Мүнхэ hарьдагай саhа мүльhэтэ орьёл үндэр ууланууд үнэншэмэ гоёор зураглагдаhан байдаг. Тэрэ бүтээл соогоо уран зурааша Сибириин шэрүүн ба үзэсхэлэн байгаали харуулба, тэрэнь бүхы зохёохы ажалайнь онсолиг болоhон байна.

К.И. Сергеев Байгал далайе номгон дарууханаар, гэбэшье hүртэй ехээр зураглагдаhан байдаг.

«Буряадай талада», «Уулын хонин hүрэг» гэhэн зурагуудынь бүхэриг ажалшадта зорюулагдаhан, тиихэдэ уласай хүдɵɵ ажахын түрүү ажалша малшадай хүрэгүүдынь уран зураашын арад зонтойгоо таhаршагүй холбоотой байhые гэршэлнэ.
Уран зурагай урлигта ашаг үрэтэй хүдэлhэнэй түлɵɵ К.И. Сергеев Буряадай АССР-эй соёл урлигай габьяата ажалшанай нэрэ зэргэдэ хүртэhэн.

Уран зураашын бүтээлнүүд гэбэл: Мүнхэ hарьдаг (1952), Хонишон Лубсанова (1961), РСФСР-эй габьяата эмшэн Никифорова Е.М. (1953), Уулын хони hүрэг (1958), Буряадай талада (1958), Хилмын хушуунай эрьедэ. Байгал (1959), Шэнэ hэбшээн (1961), Эмээгэй хүрэг (1971).

Бүтээлнүүдынь Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран hайханай музейдэ, Екатеринбург хотын галлерейдэ хадагалагдажа байдаг.