Хүгжэмэй зохёолшод

Манжигеев Сергей

Манжигеев Сергей
Манжигеев Сергей Степанович хүгжэмшэнэй зохёохы зам тэрэнэй түрэлхиин талаан бэлигhээ, сэдьхэлэйнь байдалай баялигhаа дулдыдадаг. Мэдээжэ хүгжэмшэ С.С. Манжигеев арад зоной дунда бэлигтэй хүгжэмтэ зохёолнуудаараа суурханхай. Тэрэ Буряад Уласай урлигай габьяата ажал ябуулагша гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй.

Зохёохы замайнгаа эхиндэ тэрэ духовой оркестртэ наадажа эхилhэн, хүгжэмэй училищида hуража байхадаа, кларнедээр наадажа hураха үедөө композициин хэшээлдэ ябадаг бэлэй.

Эгээ түрүүшын хүгжэмтэ зохёолнуудаа Уралай консерваторидо hураха үедөө бэшэжэ эхилhэн, тэдэнэй нэгэниинь «Баатарай дурасхаалда» гэhэн симфоническа поэмэ граждан дайнай үедэ баатаршалга гаргаhан сэрэгшэдтэ зорюулагданхай.

1960-аад онуудаар С.С. Манжигеев мэдээжэ дуунуудаа Ц-Ж. Жимбиевэй «Шамхандаа», Ц-Д. Дондоковагай «Дэлхэй минии альган дээрэ», С. Ангабаевай «Яаралтай харгы» гэhэн шүлэгүүд дээрэ бэшэhэн юм.

Тэдэнэй удаа шэнэ дуунуудые Ц.-Ж. Жимбиевай «Эб найрамдалай түлөө», Ц. Галсановай «Ленин тухай», «Хабар», «Улаан-Yдэ», Ш-С. Бадлуевай «Ярууна», С. Ангабаевай «Эхэ», М. Самбуевай «Залуу наhан тухай тэмдэглэлнүүд», В. Лубсановай «Жэргэмэл» г.м. шүлэгүүд дээрэ хүгжэмынь зохёоhон юм. Бэшэгэй маягаар зохёоhон дуунуудынь оркестрэй хүгжэмдэ бүри саашаа хүгжэhэн юм. Гүрэн түрын ойн баярта зорюулагдаhан «Найрамдал» гэhэн симфониин увертюра бэшэгэй маягаар бэшэгдэhэншье hаа, арадай аман зохёолой анханай баримтанууд дээрэ зохёогдожо, мэргэлжэлтэ хүгжэмэй талаар эмхидхэн найруулагдаhан байгаа.

С.С. Манжигеев «Байгал» гэhэн гүрэнэй дуу хатарай бүлгэмтэй суг хамта ажаллажа, хэдэн хатарай хүгжэм зохёожо үгэhэн юм. Тэдэнэй тоодо «Түрүүшын зам табигшад» (Первопроходцы), «Баатарнуудай хатар», «Байгалай сэсэг», «Хүүхэлдэйн хатар» г.м. хатарай хүгжэмүүд олон зондо мэдээжэ, суутай болонхой. Хүгжэмшэн духовой оркестрэй зохёолнуудые бэшэhэн габьяатай.

С. С. Манжигеев — ниитэдэ мэдээжэ хүн. Тэрэ уласай хүгжэмшэдэй эмхи зургаанай түрүүлэгшээр hунгагдаа, хүүгэдэй хүгжэмэй hургуулиин багшанарые бэлдэдэг болон уран зохёохы бүлгэмүүдэй гүйсэдхэгшэдые бэлдэдэг hуралсалай газар — колледжын захиралаар олон жэлдэ ажаллаа.
С.С. Манжигеевэй дуунууд зоной дунда мэдээжэ, олон шагнагшадай дура сэдьхэл буляанхай гэхэдэ алдуу болохогүй.