Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Миронова Вероника

Миронова Вероника
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2007)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2003)
  • Буряад Уласай театральна эдэбхитэдэй бүлгэмэй зүгһөө «Эхэнэрэй эрхим роль гүйсэдхэһэнэй түлөө» (1996) лауреат болоһон Россиин Федерациин Соёлой яаманай зүгһөө «Соёлдо амжалта туйлаһанай түлөө» гэһэн энгэрэй тэмдэгтэй
  • Россиин Федерациин соёлой яаманай зүгһөө «Соёлой талаар амжалта туйлаһанай түлөө» (2000) гэһэн хүндэтэ тэмдэгтэй
  • Буряад Уласай правительствын Хүндэлэлэй грамотаар (2005) шагнагданхай
  • 1996 онһоо Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй гол дуушан
Вероника Владимировна Миронова 1992 ондо Буряадай гүрэнэй хатарай училищи (Россиин Федерациин соёлой хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ А.А. Кузнецовагай класс) дүүргээд, Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрта ажалда ороо. Үшөө оюутан ябахадаа, П.И. Чайковскиин «Щелкунчиктэ» Машиин парти гүйсэдхөө.

1996 ондо Л. Минкусай «Дон Кихот» (Китри, Амурчик). Китриин парти гүйсэдхэһэнэйнгээ түлөө Буряад Уласай театральна эдэбхитэдэй бүлгэмэй зүгһөө «Эхэнэрэй эрхим роль гүйсэдхэһэнэй түлөө» (1996) лауреат болоо һэн.

Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой академидэ һураа. 1998-2000 онуудта А. Аданай «Жизельдэ» Жизелиин парти гүйсэдхөө.

Хальмагай Элһэтэдэ классическа «Элиста» гэһэн баледэй муниципальна театрай урилгаар хүдэлөө.

1999-2001 онуудта Г. Доницеттиин «Арлекинадада» (Коломбина, Пьереттын партинуудые), Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь» (Нуридын, 1-дэхи онтохоной басагые наадаа). Киевтэ үнгэрһэн уласхоорондын баледэй фестивальда хабаадаа.

Соёл болон искусствэдэ горитой хубитаяа оруулһанай түлөө Россиин Федерациин Соёлой яаманай зүгһөө «Соёлдо амжалта туйлаһанай түлөө» гэһэн энгэрэй тэмдэгтэ хүртөө.

2002 ондо Ц. Пуниин «Собор Парижской Богоматери» гэһэн баледтэ (Эсмеральда, Цыганка), В. Гаврилинай «Анна на шее» баледтэ (Анна) боложо наадаа. «Собор Парижской богоматери» гэһэн баледтэ Эсмеральдын роль гүйсэдхэһэнэйнгээ түлөө Буряад Уласай театральна эдэбхитэдэй бүлгэмэй зүгһөө «Эхэнэрэй эрхим роль гүйсэдхэһэнэй түлөө» (1996) гэһэн тэмдэгтэ хүртөө.

«Эсмеральдын рольдо балерина Миронова өөрынгөө ажалые тон һайн мэдэхэ, шадаха байһанаа, бэеэ хүсэһэнөө гэршэлээ. Доницеттиин „Арлекинадада“ Коломбинын парти гүйсэдхэхэдөө, тэрэнэй шогууша талаан бэлигынь элирээ. Коломбинын хатар адаглахада, хүнгэхэн, түргэн, ялас гэмэ...»

2003 ондо Л. Книпперай болон Б. Ямпиловай «Красавица Ангара» гэһэн оперодо Ангара басаганай, К. Орфагай «Кармина Буранада» басаганай рольнуудые гүйсэдхөө.

2003 ондо Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Һүүлдэнь Буряадай гүрэнэй хатарай училищида хатарай багшаар уригдана.

2004 ондо П.И. Чайковскиин «Франческа да Римини» оперодо Франческын, 2005 ондо М.И. Глинкын «Руслан и Людмила» соо Наинын, П.И. Чайковскиин «Лебединое озеро» гэһэн оперо соо Неаполитанска хатарта гол дуушанаар, Па-де-труа, (Маленькие лебеди — Бишыхан хун), СССР-эй арадай зүжэгшэн Л.П.Сахьянова болон РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеевэй нэрэмжэтэ уласхоорондын балетнэ искусствын фестивальда хабаадажа, Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа. 2006 ондо С. Прокофьевай «Ромео и Джульетта» соо Джульеттын нүхэр басаган боложо, 2007 ондо И. Штраусай «Король вальсда» дурлаһан басаган боложо наадаад, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. 2009 ондо «Юкидэ» Нэж боложо, 2011 ондо Питер Куанцын найруулан табиһан нэгэ акттай баледүүдэй үдэшэдэ С. Райхын Мориа в «In Tandem», А. Лубченкын Трио «Souvenir du Bach», «Дзамбулинг», П.И.Чайковскиин «Щелкунчик», 2012 ондо А. Аданай «Жизель» баледүүдтэ хабаадаа.

«Вероника Миронова (Жизель) 2-дохи акт соо амиды хүн мэтэ хүниие хүлисэжэ, өөрынгөө дурые абарна...» (Москвагай театральна шүүмжэлэгшэ Е.Дюкина. 2012 оной мартын 15-нда спектакль зүбшэн хэлсэлгын стенограммаһаа)

2013 ондо февралиин 26-нда театрай тайзан дээрэ Буряад Уласай ардай зүжэгшэнын Бенефис болоһон байна. Эндэ Морихиро Иватын найруулгаар Л. Минкусай «Дон Кихот» баледтэ Китри-Дульсинеягай парти гүйсэдхөө. Хүүгэдтэ зорюулһан спектакльнуудта (В. Бочаров. «Буратино» — Мальвина), (В. Усович. «Тараканище» Кенгуру и Кошка), («Малыш и Карлсон» — Котёнок) г.м. боложо наадаа.

Вероника Мироновагай концертын программа 

Л. Минкус. Grand pas из балета «Дон Кихот»
Глюк «Мелодия»
Моцартын хүгжэм дээрэ «Вдвоем» 
Фредерик Шопен. Вальс № 7
А. Пьяцолла. Танго 
К. Сен-Санс. Па-де-де «Карнавал в Венеции» баледһээ 
П. Ольденбургскиин Па-де-склав «Корсар» баледһээ, А. Адан, Л. Делиба, Ц. Пуни, Р. Дриго
Ю. Зарицкий. «Деревенский Дон-Жуан» 
С. Рахманинов. «Вешние воды» 
«Авось» баледһээ А. Рыбниковэй хүгжэм доро комедиантнууд
Л.М. Готшальк. «Тарантелла» 
Камиль Сен-Санс. «Вакханалия»
П.И. Чайковский. Классическое па-де-де
Ричард Дриго. Па-де-де «Арлекинада» баледһээ
Камиль Сен-Санс. «Лебедь»
Ричард Дриго. Па-де-де «Талисман» баледһээ
П.И. Чайковский. Белое адажио «Щелкунчик» баледһээ 
Театртаяа хамта Владивосток, Хабаровск, Эрхүү, Шэтэ, Волгоград, Элһэтэ, Барнаул, Кызыл, Якутск, Донецк, Днепропетровск, мүн тиихэдэ Монгол, Хитад гүрэнүүдээр гастрольдо ябаһан юм.