Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Мергенёв Георгий

Мергенёв Георгий
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1986)
  • 1974онһоо Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй гол дуушан
Георгий Николаевич Мергенёв 1955 оной апрелиин 12-то түрөө.

Буряадай гүрэнэй хатарай училищи 1974 ондо дүүргээ. Театрай балетнэ труппада тэрэл жэлдээ май һара соо абтагдаа.

Түрүүшын үдэрһөө эхилжэ, бэлигтэй бэрхэ, ажалшыень мэдэхэдээ, уран нугархай, сэбэр хүбүүе гансата обеоржо, зүжэгэй гол партинуудые наадахыень дурадхадаг болобо.

Классическашье, мүнөөнэйшье баледүүдтэ гол рольнуудые гүйсэдхөө. Нэрлэбэл: П.И. Чайковскиин «Лебединое озеро» баледтэ принц Зигфрид, С. Прокофьевой «Ромео и Джульетта» баледтэ — Ромео, И. Штраусай «Большой вальс» дотор Францын, П.И. Чайковскиин «Щелкунчик» соо — Принц , Л. Книпперай болон и Б. Ямпиловай «Красавица Ангара» соо Енисейн роль, Н. Римский-Корсаковай хүгжэм доро "Испанский каприччио«дотор Баскын, Б. Ямпиловай «Синие дали тайги» соо — Юноша, Б. Астафьевай «Бахчисарайский фонтан» соо — Вацлав, А. Андреевэй «Песнь поэта» — поэдэй Э. Григын балет дотор Пер-Гюнт, А. Петровай «Сотворение мира» балет соо — Бог. А. Аданай «Жизель» соо — Альбертын, А. Рыбниковэй «Авось!» дотор — Резанов, Ю. Корнаковай «Владыка джунглей» балет дотор Мауглиин, Ю. Ирдынеевэй «Лик богини» соо — Монастырский художник, И.Бахай «Токката» гэжэ новелла соо гол дуушан боложо наадана.

Үшөө тиихэдэ Георгий Мергенёв Айторай «Испанские миниатюры» (хүгжэмынь арадай), Г. Банщиковай «Комиссар» соо Алексейн, А. Хачатурянай «Гаянэ» соо — Предводитель, Л. Минкусай «Дон Кихот» соо Болерой, «Коррида» (Меола) гэһэн камерна балет соо Гитаристын, Равелиин «Болеро» гэһэн камерна балет соо вариаци, Ф. Шопенэй «Седьмой вальс», «Лебединое озеро», «Красавица Ангара» баледүүдэй хоёрдохи актын адажио, мүн концертнүүдтэ хабаадаа.

«Молодые голоса и молодой балет России» (г. Улан-Удэ) гэһэн Бүхэроссиин фестивальда, 1983 ондо Москвада болоһон литература болон искусствын үдэрнүүдтэ, Москва ба Ленинград хотонуудта (1979,1989) театрай тоосоонуудта хабаадагша. Георгий Мергенев 1986 ондо Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэ олгогдоо.