Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сат Менгилен Биче-оолович

  • А.Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Бүхэроссиин конкурсын лауреат (1990)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1993)
  • Тыва Уласай габьяата зүжэгшэн (2005)
  • 2000 ондо Россиин Федерациин Соёлой яаманай зүгһөө «Соёлдо амжалта туйлаһанай түлөө» гэһэн энгэрэй тэмдэгтэй
  • 1990-1995 онуудта Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическа оперо болон баледэй театрай баледэй гол зүжэгшэн
Менгилен Биче-оолович Сат Тыва Уласай Чадан хотодо 1973 оной декабриин 30-нда түрөө.

1990 ондо Буряадай хореографическа училищи дүүргэжэ, баледэй зүжэгшэн гэһэн мэргэжэлтэй болобо. Оюутан ябахаһаа театрай найруулан табилгада, элдэб хэмжээнэй училищинуудай хоорондо үнгэрдэг мүрысөөнүүдтэ, фестивальнуудта хабаадалсаа. 1986 ондо Буряадай АССР-эй делегацитай хамта Москвада КПСС-эй XXVII-дохи съездын нээлгын баяр ёһололдо хабаадалсаһан байна.

1990 ондо училищиин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ ябаһан, өөрынь багша, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П.Т. Абашеевэй дурадхалаар А.Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Бүхэроссиин конкурсдо хабаадажа, 3-дахи һуури эзэлжэ, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Энэл жэлһээ театрайнгаа баледэй гол зүжэгшэн болоһон байна.

«Алексей Рыбниковэй „Юнона ба Авось“ гэһэн рок-баледые Санкт-Петербургын балетмейстер Олег Игнатьевэй найруулан табихадань, би Ангелэй ролиие эгээл түрүүшынхиеэ гүйсэдхөөб. Буряад театр намда түрэл, дүтэ, юундэб гэхэдэ баледэй зүжэгшэн болохо харгыдамни энэл театр үндэһэ һуури олгоо. Эндэл би агууехэ „Жизель“ баледэй Альбертын, „Лебединое озеро“ баледэй Шут, „Владыка джунглей“ баледтэ Мауглиин, „Бахчисарайский фонтан“ баледтэ Нуралиин гол партинуудые гүйсэдхөөб. Үшөө эгээл ехээр омогорхохо юумэмни гэхэдэ, дэлхэйн театрнуудай эрдэни гэлсүүлдэг, мэдээжэ „Дон Кихот“ баледтэ Базилиин парти наадажа минии үнинэй һанажа ябадаг хүсэлни бэелүүлэгдээ...» (2013 оной апрелиин 22-то Менгилен Садай «Для хореографа создание танца сродни вынашиванию ребёнка» интервьюһээ) Хальмагай президент Кирсан Илюмжиновэй урилгаар 1996 ондо Элһэтэдэ гол зүжэгшэнөөр, хожомоо классическа «Элиста» гэһэн баледэй Муниципальна театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлөө.

2006 ондо Менгилен Сат режиссер-хатаршан мэргэжэлээр РАТИ-ГИТИС түгэсөө. Эндэ һураха үедөө Москвада М.А.Балакиревэй нэрэмжэтэ хүүгэдэй хүгжэмэй һургуулида хатарай класста багшалаа.

2012 онһоо Тыва Уласай Соёлой яаманай урилгаар «Саяны» гэһэн Тувагай гүрэнэй дуу хатарай ансамбльда балетмейстерээр, найруулагшаар хүдэлдэг.

Литература:
Алтынай Чимит, tuvaonline.ru
«Для хореографа создание танца сродни вынашиванию ребёнка» (22 апреля 2013 года)