Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Маюрова Жаргалма

Маюрова Жаргалма
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Байгал» театрай оркестрэй зүжэгшэн (чанза)
Жаргалма Маюрова Шэтын областиин Агын районай Шулуутай нютагта түрөө.

1997 ондо улаан дипломтойгоор Улаан-Үдын Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи чанзын класс дүүргээд, (багшань: Балабанова Ц.Р.), һүүлдэнь Зүүн зүгэй соёлой академи дүүргээ. (багшань: Третьякова О.Н.)

2005 онһоо Ж.Ч. Маюрова «Байгал» театрайнгаа буряадай арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй чанзын бүлгэмэй концертмейстерээр хүдэлдэг. Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Байгал» театрай оркестртэ наадагшадһаа театрай амжалта сэхэ дулдыдадаг. Энэ театрай дэлхэйн ямаршье гүрэндэ буряадайнгаа искусстватай танилсуулжа ябахадаа, угталган, харалган, альгаа ташалган, үндэр амжалтануудынь оркестрэй мэргэжэлтэ зүжэгшэннуудһаал эхитэй. Мүнөөнэйшье сагай орео хүгжэм, мүн тиихэдэ дээдэ үеһөө абажа ябаһан түрэл аялгынгаа онсо шэнжые алдангүй ябаһан жэнхэни буряад маягынь энэл оркестрэй хүгжэмшэдэй хүсөөр, оролдолгоор, гое һайханаар ямаршье тайзан дээрэһээ зэдэлдэг гээшэ. Жаргалма Чимитдоржиевна чанза дээрэ гол гүйсэдхэшэнь эдэ концернүүдтэ байһан: «Дурдан алшуур», «Мелодии родного края», «Концерт к 70-летию создания бурятского оркестра», мүн тиихэдэ уласхоорондын заншалта дуу хүгжэмэй «Звуки Евразии» гэһэн фестивальда хабаадаа. Гаснсашье Буряадтаа бэшэ, харин олон-олон гүрэнүүдэй, хотонуудай тайзан дээрэһээ хабаададагынь мэдээжэ, жэшээнь «Золотой голос Байкала» гэһэн мүнөө үеын дуунуудай уласхоорондын фестивальда (Улаан-Үдэ, 2009), «Звуки Евразии» гэһэн уласхоорондын заншалта дуунуудай фестивальда ( Улан-Удэ, 2007), «Конвент монголов мира» (Улаан-Үдэ, 2010), Бүхэроссиин «Многоликая Россия» гэһэн оркестрнүүдэй болон ансамбльнуудай фестиваль-мүрысөөндэ (2010), «Фестивальное лето в обзоре» гэһэн зоёохы бүлгэмүүдэй фестиваль-мүрысөөндэ (Болгари, 2010), «Жемчужина Востока» гэһэн зоёохы бүлгэмүүдэй фестиваль-мүрысөөндэ (Хитад, 2011)хабаадаа.

Хүгжэмэй, искусствын талаар үрэ дүнтэйгөөр ажаллаһанайнгаа түлөө Жаргалма Чимитдоржиевна олон тоото Хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагданхай. 2010 ондо Буряад Уласай Президентһээ олон жэлнүүдэй туршада соёлой болон искусствын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһанай түлөө Баярай тэмдэгээр шагнагданхай.