Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Маторин Николай

Маторин Николай
  • Буряад АССР-эй арадай зүжэгшэн (1963)
  • Буряад-Монголой АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1946)
  • Москвада үнгэрһэн буряад литература болон искусствын I-дэхи декадада хабаадагша(1940)
  • «Ажалдаа шалгарһанай түлөө» гэһэн медаляар шагнагданхай (1940)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай оркестрэй зүжэгшэн(1941-1966), хүбшэргэйтэ квартедэй хүтэлбэрилэгшэ
  • Буряадай гүрэнэй филармониин лектор (1940-1976)
Николай Иванович Маторин Буряадай хүгжэмэй соёлой түүхэдэ горитой хубмтаяа оруулаа. 1908 оной майн 14-ндэ хүпеэс Морозовой Тверской фабрикын ажалша бүлэдэ түрэһэн юм. 1931 ондо скрипкын класс Москвагай Гнесинхын нэрэмжэтэ хүгжэмэй техникумдэ дүүргээд, Чайковскиин нэрэмжэтэ Москвагай гүрэнэй консерватори 1938 ондо түгэсөө.

Ажалайнгаа намтар Башкирида эхилһэн түүхэтэй. 1940-өөд онуудаар буряад мэргэжэлтэ хүгжэмэй дирижер П.М. Берлинскиин урилгаар Николай Ивановичые Буряад-Монголой филармонидо болон Буряад- Монголой хүгжэмэй-драматическа театрта хүдэлжэ эхилнэ. Залуу хүгжэмжэн ерэмсээрээ Москвада үнгэрхэ буряад литература болон искусствын I-дэхи декадада(1940) бэлдэжэ эхилнэ. Н. Маторин түрүүшынхиеэ табигдаха үндэһэн бүтээлнүүдэй нэгэн болохо хүгжэмэй театрта зорюулжа, М.Фроловай «Энхэ-Булат баатарые» найруулан табилгада, П.Берлинскиин болон Б.Ямпиловай "Баир«гэһэн хүгжэмтэ зүжэг табилгада ехэ хубитаяа оруулаа. Декадын дүнгөөр Н.Маторин «Ажалдаа шалгарһанай түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаһан юм.

1941 онһоо эхилээд, 25 жэлэй хугасаа соо Н.Маторин дирижернуудай «баруун гарынь» ябахаһаа гадна, оркестрэйнгээ түрүүшын скрипач-концертмейстер ябаа. Тэрэ хүбшэргэйтэ квартедэй хүтэлбэрилэгшэ, хододоо түрүүшын скрипкын парти гүйсэдхэдэг байгаа. Хирэ-хирэ болоод, концертнуудтэ хабаадахадаа, гол скрипач боложо, үгы һаа скрипкын классигууд байһан Бах, Моцарт, Паганини, Чайковскиин бүтээлнүүдые гүйсэдхэдэг һэн. Н.Маторин илангаяа буряад хүгжэмдэ тусгаар дуратайень дурдалтай. 1940-1960 онуудта мэдээжэ хүгжэмшэдэй бүтээлнүүдые (Г.Дадуевай «Лирическая баллада», «Буряад-монгол хатар», Б.Ямпиловай «Поэмэ», Ж.Батуевай «Поэмэ-рондо», Д.Аюшеевэй скрипкын зохёолнуудай) түрүүшын гүйсэдхэгшэ болон удамаршаниинь ябаһан байна. Буряад арадай хүгжэм скрипкэдээ тааруулжа наададаг байһан.
Хүгжэм наадахынгаа хажуугаар Николай Маторин хүн зондо ямаршье юумэ ойлгуулжа шадаха бэлигтэй дээрэһээ, 1941 онһоо хойшо филармониингоо лектор аяар хорин жэл соо ябаһан юм. Лекцинүүдэйнь нэгэ түхэл болохо лекци-концертнүүдтэ дэлхэйн хүгжэмэй классигуудай бүтээлнүүдһээ эхилээд, буряадайнгаа үндэһэн аман зохёолһоо эхилээд, хүгжэм, мэдээжэ хүгжэмшэд тухай зохидоор танилсуулдаг һэн. Хүбшэргэйтэ квартедтэеэ тайзан дээрэ гарахадаа, заатагүй удхалан ойлгуулжа үгэдэг заншалтай һэн. 1970-аад онуудаар Уласайгаа бүхы аймагуудаар ябажа, хүгжэм тухай ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулдаг, өөрынгөө бүхы наһаяа зорюулһан дуратай хүгжэм, скрипкэ тухайгаа хөөрэжэ үгэдэг һэн.

Буряад Республика дотороо дүшөөд жэлэй туршада эрхим хүгжэм шүүмжэлэгшэдэй нэгэниинь ябаа. Тэрэнэй хэдэн зуугаад хүдэлмэринүүд сооһоо тэмдэглэбэл: Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай спектакльнуудта, дуушадай, хүгжэмшэдэй, композиторнуудай портредүүдтэ һанамжаараа хубаалдаһан юм. Тон үнэтэй хүдэлмэринь болбол буряад хүгжэмэй түүхэ тухай статьянь болоно(1957).
Николай Иванович Маторин буряад үндэһэн хүгжэмэй түүхын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө «Ажалдаа шалгарһанай түлөө» гэһэн медаляар шагнагданхай (1940), Буряад-Монголой АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1946), Буряад АССР-эй арадай зүжэгшэн (1963) нэрэ зэргэдэ хүртөө.

1979 оной декабриин 2-то Улаан-Үдэдэ наһа бараа.

Литература:

1. Маторин Н.И. Музыкальная культура Бурят-Монгольской АССР / Музыкальная культура автономных республик РСФСР — М., Музгиз, 1957. С.127 — 153
2. Маторин Н.И. Заметки о концерте // Бурят-Монгольская правда, 1941, 15 апреля
3. Маторин Н.И. Творческие планы бурят-монгольских композиторов // Бурят-Монгольская правда, 1952, 21 апреля
4. Маторин Н.И. О кадрах бурят-монгольских композиторов // Бурят-Монгольская правда,1952, 5 июля
5. Маторин Н.И. Новая сюита Композитора Бау Ямпилова // Бурят-Монгольская правда, 1955, 2 ноября
6. Маторин Н.И. Павел Михайлович Берлинский // Бурят-Монгольский комсомолец, 1957, 4 августа
7. Маторин Н.И. Записано оркестром Большого театра // Бурят-Монгольский комсомолец, 1957, 11 августа
8. Маторин Н.И. Опера «На Байкале» // Правда Бурятии, 1958, 4 июля
9. Маторин Н.И. Первый бурят-монгольский балет «Свет над долиной» // Бурят-Монгольская правда, 1957, 11 апреля
10. Маторин Н.И. Балерина Лариса Сахьянова // Восточно-Сибирская правда, 1961, 4 июля
11. Маторин Н.И. Новая опера Дандара Аюшеева // Правда Бурятии, 1961, 27 сентября
12. Маторин Н.И. Искусство близкое, родное // Правда Бурятия, 1962, 15 декабря
13. Маторин Н.И. Творческий концерт Лхасарана Линховоина // Правда Бурятии, 1965, 22 января
14. Н.И. Маторин П.И. Чайковский и Бурятский оперный театр // Правда Бурятии, 1965, 7 мая
15. Маторин Н.И. 25 лет в искусстве (о заслуженном зүжэгшэне Бурятской АССР Н.И. Галактионове) // Правда Бурятии, 1965, 23 мая
16. Маторин Н.И. Знакомьтесь: Татьяна Карпинчик // Правда Бурятии, 1965, 5 сентября
17. Маторин Н.И. Вы знакомы? (о певице К.М. Ивановой) // Молодежь Бурятии, 1965, 16 ноября
18. Маторин Н.И. Новые произведения композитора Жигжита Батуева // Правда Бурятии, 1965, 11 декабря
19. Маторин Н.И. Поднимая занавес (Открытие нового театрального сезона в Бурятском театре оперы и балета) // Молодежь Бурятии, 1966, 16 октября
20. Маторин Н.И. Поет Лхасаран Линховоин // Правда Бурятии, 1971, 17 апреля
21. Маторин Н.И. «Энхэ-Булат-батор» // Правда Бурятии, 1971, 16 мая
22. Маторин Н.И. На ниве искусства (о Бельгаеве Б.Ц.) // Правда Бурятии, 1976, 30 июня
23. Маторин Н.И. Зрелость композитора // Правда Бурятии, 1978, 21 января

Н.И. Маторин тухай:

1. Куницын О.И. Слово и музыка // Правда Бурятии, 1972,18 октября
2. Куницын О.И. Н.И. Маторин: концерт-очерк // Правда Бурятии, 1978, 21 февраля
3. Куницын О.И. Увлекал своей увлеченностью // Правда Бурятии, 1983, 15 мая
4. Куницын О.И. Человек со скрипкой. К 90-летию со дня рождения Н.И. Маторина // Бурятия, 1998, 13 мая. — С.8.