Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Лыгденова Вера

Лыгденова Вера
  • Россиин Федерациин габьяата зүжэгшэн(1959)
  • Буряад-Монголой АССР-эй габьяата зүжэгшэн
  • Москвада болоһон буряад литература болон искусствын I-дэхи(1940), II-дохи(1959) декадануудта хабаадагша
Вера Дашеевна Лыгденова Буряадай хүгжэмэй — театральна училищиин һүүлээр Буряад-Монголой драматическа театрта ажалда абтаһан намтартай. К.Гольдониин «Хозяйка гостиницы» гэһэн спектакльда Мирандолинын роль эгээл түрүүшынхиеэ гүйсэдхэһэн юм. Москвада болоһон буряад литература болон искусствын I-дэхи(1940) декадада бэлдэжэ байха үедөө, тэрэнэй ирагуу гоеор дуу дууладаг бэлигынь элирээ.
Вера Лыгденовагай бас хоолойтой багша Н.П. Артемьевай, мүн тиихэдэ тенор хоолойтой багша Н.В. Владимирскиин ударидалга доро аргагүй дуратайгаар һураһан юм. Москвада болоһон декадада П.М.Берлинскиин «Баир» гэһэн хүгжэмтэ зүжэгтэ гол геройн эжы болохо Шаржан эхын партиие дуулаһан, мүн тиихэдэ «Эржэн» гэһэн пьесэ соо залуухан басаган Асиин роль гүйсэдхэнэ. Хоортошье дуулаа, буряад дуунуудые концертнүүдтэшье хангюурдаа.

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда концертнэ бригадын бүридэлдэ орожо, тэрэ сагайнгаа мэдээжэ зүжэгшэннартай хамта (Г.Цыдынжапов, Б.Балдаков, Н.Петрова, Ц.Бадмаев г.м.) шархатаһан хүнүүдтэ госпитальнуудаар, 1943 ондо II-дохи Белорусска фронтын боецүүдэй урда концерт наада дэлгээһэн байна.

1943 оной хабар «Евгений Онегин» оперын премьерэнь боложо, гол Ольгын парти Вера Лыгденова, тиихэдэ «Фауст» оперодо Зибелиин парти гүйсэдхэһэн байна. Дайнай һүүлээрхи жэлнүүдтэ жэл хахадай курснуудта А.Арсаланов, Б.Балдаков, Н. Петрова, Т.Карпов гэгшэд Москвагай консерваторида һурахаяа ошоһон юм.

1948 оной намар театрай гол дуушад болохо В.Манкетов, Н.Петрова, Е. Синюшкин, В.Бамбацыренов, О.Шалбуева гэгшэд Ленинградай консерватори, В.Лыгденова, Л.Линховоин хоёр хойноһоонь жэл болоһоной һүүлээр ошоо. 1954 ондо Римский — Корсаковай «Царская невеста» гэһэн оперо найруулан табиха гэһэн буряад группын дипломно хүдэлмэринь байгаа. Эндэ В. Лыгденова Любашын роль гүйсэдхөө. Эдэл жэлнүүд соогуур Л.Линховоин В. Лыгденова хоёр Улаан-Үдын хүгжэмэй училищиин вокалай таһагта багшалжа эхилнэ.
1959 ондо Москвада болоһон буряад литература болон искусствын II (1940) декадада амжалтатай хабаадаһанай һүүлээр В.Лыгденовада Россиин Федерациин габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо. Хүдэлһэн хугасаа соогоо В.Лыгденова 30-аад партинуудта хабаадаһан байна.

Басаганиинь Россиин Федерациин арадай зүжэгшэн, Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат, уласхоорондын вокалистнуудай конкурснуудай дипломант, СССР-эй арадай зүжэгшэн Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай гол концермейстер Дарима Лхасарановна Линховоин болоно.

Вера Лыгденова эдэ спектакльнуудта иимэ партинуудые гүйсэдхөө:
Любаша (Н.Римского-Корсаковой «Царская невеста»);
Азучена (Дж. Вердиин «Трубадур»);
Берта (Дж. Россиниин «Севильский цирюльник»);
Ольга (П. Чайковскиин «Евгений Онегин»);
Графиня (П. Чайковскиин «Пиковая дама»);
Княгиня (А. Даргомыжскиин «Русалка»);
Ваня (М. Глинкиин «Иван Сусанин»);
Бумбэр (Б.Ямпиловай «Проделки дядюшки Моргона»);

Гануся (Б. Александровай «Свадьба в Малиновке»);
Бумбэр (Б. Ямпиловай «У истока родника»);
Сарюун (Д. Аюшеевэй ба Б. Майзелиин «Побратимы»);
Санжит (Д. Аюшеевэй «Братья»);
Жена (Б. Ямпиловай «Чудесный клад»);
Любовь (П. Чайковскииин «Мазепа»);
Няня (А. Рубинштейнын «Демон»);
Авра (А. Серовай «Юдифь»);
Лель (Н. Римского-Корсаковай «Снегурочка»);
Мария (М. Мусоргскын «Борис Годунов»);
Настя (Н. Лысенкогой «Тарас Бульба»);
Аксинья (Т. Хренниковай «В бурю»);
Ирина (И. Дзержинскын «Судьба человека»);
Дуэнья (С. Прокофьевай «Обручение в монастыре»);
Мельничиха (А. Холминовай «Анна Снегина»);
Ван (К. Корчмаревай «Дитя радости»);
Шаманова (Г. Крейтнерэй «Таня»);
Зибель (Ш. Гуногой «Фауст») г.м.