Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Лхасарунова Эржена

Лхасарунова Эржена
  • Буряад Уласай гаьяата зүжэгшэн (2006)
  • 2002 онһоо Буряад Уласай «Үльгэр» театрай зүжэгшэн
Эржена Викторовна Лхасарунова 1981 оной майн 15-нда түрөө. 2002 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театральна искусствын академиин хүүхэлдэйн театрай таһаг дүүргэжэ, «Үльгэр» театрта хүдэлжэ эхилээ. Бэлигтэй зүжэгшэн элдэб түхэлэй спектакльнуудта хабаададаг.

Э.Лхасарунова:
«Оюутан ябаха үедэмнай тэндэ байһан нүхэднай маанадые ехээр дэмжэдэг һэн. Илангаяа сценическэ хэлэлгынгээ багша Кириллова Евгения Ивановнада баярые хүргэхөөр. Юундэб даа, минии наададаг геройнуудни хододоо һайн һанаатай геройнууд дайралдадаг. Би энээгээрээ ехээр омогорходогби, юундэб гэхэдэ, ямаршье зүжэгтэ наадахадаа, би өөрынгөө сэдьхэлэй багахан хубиие заатагүй шэнгээн оруулдагби. Илангаяа манай хүүхэлдэйн багша, режиссер А.В.Князьковай табиһан, оюутан ябахадаа наадаһан „Игра в 44 руки“ гэһэн спектакль намда бүришье дүтөөр һанагдадаг. Юундэб гэхэдэ, энэ зүжэгыемнай хараһан хүнүүдэй һүүлээр, олон зон үшөө харахаяа ерээ һэн. Бидэ энэ зүжэгтэ наадахадаа, нэгэ бүхэли хүнэй бэе шэнги, таһаршагүй бүхэ байһанаа харуулдагбди гэжэ һанагшаб, маанадые бултыемнай энэ зүжэг нэгэдүүлдэг. Манай ажамидараа сагта энэ зүжэгнай маанадаараа алхалха. Оюутан ябахадаа, бидэ 22 хүнүүд наадагша һэмди, харин мүнөө 10 хүн үлэшэнхэйбди. Тиимэһээ энэ зүжэгтэмнай Алла Натансон, Эржена Будажанаева хоёр оролсонхой. Спектаклиин гол удха болбол хүнэй гарнуудаар юушье, ямаршье олон юумэ хэжэ болохо гэжэ харуулна.

Ганса һайн талын геройнуудта тогтонгүй, муу геройнуудые наадаха хүсэл байдаг, тэрэнэй түлөө хатуухан зан абари хэрэгтэй...»