Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ломбоев Цынге

Ломбоев Цынге
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат (2006)
  • Буряадай Х.Намсараевай нэрэмжэтэ гүрэнэй академическа театрай зүжэгшэн
2002 ондо Цынге Ломбоев Зүүн зүгэй соёлой дээдэ һургуулиин зүжэгшэнэй таһаг дүүргэһэн. Саян Эржена Жамбаловтанай найруулан табиһан «Үлеэн басагад» гэһэн дипломно зүжэгтэ хүрьгэн хүбүүнэй роль наадаа. Тус хүдэлмэри баруун буряадуудай арадай аман зохёол дээрэ үндэһэлэн табигданхай. Энэ зүжэг зондо ехэ һайхашааагдажа, халуун альга ташалгаар угтагдаа. Тиимэһээ Москвада үндэһэтэнэй уласхоорондын театрнуудай фестивальда энэ зүжэгөө харуулаа. 2006 ондо шэнээр найруулан табиһан зүжэгтэ Цынге Үльгэршэнэй роль наадахадаа, хоёрдохиео Москвада 2007 ондо үндэһэтэнэй театрай тайзан дээрэ наадаа.

2005 ондо Г.Башкуевай пьесээр В.И.Кондратьевай найруулһан «СССР» гэжэ спектакльда гол герой болохо Лёха-Скороходой дүрэ үнэншэмэ зүбөөр харуулжа шадаа. Һайн һанаатай, шогууша хүбүүн зүжэгэй эхиндэ ябаһанаа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда ошоод, һөөргөө түрэл хотоео бусахадаа, хоёр хүлгүй, эрэмдэг болошоод ерэһэн хүбүүн заал соо һууһан нэгэшье хүнэй зүрхэ сэдьхэлые дайрангүй гарахын аргагүй байгаа. Энэ рольдоо Цынгын «шунгажа» ороһыень мэдэһэн харагшадай дура сэдьхэл буляажа, бүхы зүжэгэй наадаха хугасаа соо хүнүүдэй анхарал татана. Баһал гол геройнуудай нэгэниинь болоһон Д.Лубсанова, Ц.Ломбоев хоёр 2006 ондо Уласай шангай лауреадууд болоһон юм.

2006 ондо А.Вампиловай «Утиная охота» гэһэн пьесэ режиссер Б.Цыденов буряад драмын театрай тайзан дээрэ найруулан табиһан байна. Цынге Ломбоев гол Зиловэй рольдо наадаа. Садхалан, зоргоороо, хүниие нэгэшье хайрлаха сэдьхэлгүй, хүнэй нюдэн дээрэ доройтоһоор доройтоһон Зилов үнинэй хүлеэһэн нугаһанай агнуурида гарахаа хүсэнэ. Энээнэйнгээ түлөө Зилов хилгааһанай эрмэгһээ барисалдаһан шэнгеэр агнуурида жүдхэнэ. Өөрыгөө зосооһоонь «эдижэ» эхилнэ. Хайшан гэжэ ажамидардагаа, хайшан гээд ажаһууһанаа, саашаа хайшан гээд байхаяа тон һайн мэдэхэдээ, саашаа юушье хэхэеэ, хайшан гэжэ амидархаа мэдэнэгүй. Авторшье, режиссершье, зүжэгшэншье геройдоо амиды үлэжэ, саашаа амидарха нэгэл арга боломжо үгтэнэ. Сэдьхэлээрээ һула, тулюур зарим хүнүүд нэгэшье дахин буугай ама шагааһан һаа, өөрынгөө абари зан, аашые ойлгожо, хубилгажа, саашадаа зүб мүрөөр ябахаяа оролдодог гэжэ ойлгуулһан зүжэг болоно.

2006-2007 оной театральна хаһа монгол драматург Мэнсайханай «Эхэ» гэһэн премьерээр түгэсэһэн байна. Цынге энэ зүжэгтэ эхын ууган хүбүүн Болд боложо наадаһан байна. Эжынь хүбүүндээ аргагүй ехэ мээхэй байхыень харуулхаһаа гадна, эхынгээ үнгэрһэн наһанайнь ябадал мэдэхэгүй дээрэһээ дүү басаган Арюнынгаа гэнтын аюулаар наһа барашахада, Болд гэрһээ үлдүүлжэ, наһантаяашье хахасахаар элдэб ушарнуудта ороно. Гансал түрэһэн эхынь наһа барахада, бэе бэеэ ойлгожо, бүхы юумэн һууридаа ороно.

Цынге Ломбоевай хүүгэдтэ зорюулагдаһан зүжэгүүдтэ гүйсэдхэһэн рольнуудые нэрлэбэл: Г.Башкуевай «Танцующий призрак» — Чинын дүрэ, «Чудеса на змеином болоте» — Дондок-дурак, «Белоснежка и семь гномов» — Гном-Воскресенье, «Бэмби»- Бэмби тайжа, «Али баба, сорок разбойников и один ученый попугай»- попугай Бэлигто.

«Бүргэд» гэһэн буряад драмын театрай залуушуулай дуу хатарай бүлгэм үнинэй харагшадай дура буляанхай. Тиимэһээ энэ бүлэгтэ ябадаг Цынге театрайнгаашье, Уласайшье хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаададаг("Нью-петушки 2005«, «Нью-пятачки 2006»- Остап Бендер ба Шүдхэр хоёрой гол рольнуудта).

Ц.Шагжинай пьесээр «Будамшуу» гэһэн шэнээр найруулан табигдаһан зүжэгтэ Цынге Ломбоев баһал гол герой Будамшуугай роль амжалтатайгаар гүйсэдхөө. Мүнөөнэй харагшадта «ондоо» Будамшууе тодожо абахань бэрхэтэйшье һаань, Цынге заал соо һууһан харагшадай зүрхэ сэдьхэл татажа шадаа, юундэб гэхэдэ, «Ломбоевай» Будамшуу сэдьхэл тэнюун, һайн абари зантай, хүнүүдтэ хэзээшье туһалха зан абаряараа илгарна.
Автор: Надежда Гончикова