Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Лодоев Жаргал

Лодоев Жаргал
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2006)
  • «Алтан баг» гэһэн үндэһэтэнэй театральна шангай лауреат
  • 2002 онһоо Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай зүжэгшэн
Жаргал Очирович Лодоев 2002 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театральна искусствын дээдэ һургуулиин хүүхэлдэйн театрай таһаг түгэсөө (хүүхэлдэйн багшань: Андрей Валерьевич Князьков).

2006 оной мартын 27-ндо, Уласхоорондын театрай үдэртэ «Зэдэлээтэ зэбэ» гэһэн спектакльда Мээл-Баатарай ролиие гүйсэдхэһэнэйнгээ түлөө Буряад Уласай соёлой яаманай зүгһөө «драматическа зүжэгтэ эгээл эрхим бүһэтэй хүнэй роль» гэһэн номинацида хүртөө. 2006 ондо Москвагай Ехэ театр соо «Алтан баг-2004-2005» гэһэн үндэһэтэнэй театральна шан абалгын баяр ёһололдо аяар 5 номинацяар хүүхэлдэйн «Ульгэр» театрай ажалые үндэрөөр сэгнэһэн байна: «Хүүхэлдэйнүүд-спектакль», «Хүүхэлдэйнүүд-режиссерой ажал» («Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэһэн зүжэгые найруулан табигша Эрдэни Жалцанов); «Хүүхэлдэйнүүд — уран зураашанай ажал» («(«Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэһэн зүжэгые уран зурагай талаар найруулан табигша Ольга Акимова), «Хүүхэлдэйнүүд — актерой ажал» (Ээлен-баатарай роль гүйсэдхэгшэ Арсалан Бидагаров, Мээл- баатарай ролиие наадагша Жаргал Лодоев).

Түгэсхэлдэнь Россиин мэдээжэ «Алтан баг-2004-2005» гэһэн театральна шанда «Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэһэн зүжэгые найруулан табигша Эрдэни Жалцанов, мүн тиихэдэ «Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэһэн зүжэг соо Мээл- баатарай ролиие наадагша Жаргал Лодоев 2004-2005 ондо Россиин эгээл эрхим актёрай ажал гэһэн шанда хүртөө. Энэл жэлдээ зүжэгынь Е. Деммен иин нэрэмжэтэ Санкт — Петербургын театрай тайзан дээрэһээ харуулагдаа.

«Театр, зүжэгүүд, рольнууд тухай олон юумэ хэлэхээр ааб даа. Зан абаряараа ондоошье һаа, минии аяг аашада зүжэг табигшадай тон зүбөөр тааруулжа, ойлгожо табидагынь һайшаалтай. Би бүхы шахуу зүжэгүүдтэ хабаатай байгшаб. Харин өөрынгөө ерээдүй тухай хэлээ һаа, би драматическа роль гүйсэдхэхөө аргагүйгөөр һанадагби. Хүүхэлдэйнүүдээршье наадажа, өөрынгөө хаба шадал туршажа ябаа һаа баһал һайн...»

Жаргал Лодоев эдэ зүжэгүүдтэ наадаа:

А. Князьковой «Игра в 44 руки»
Э. Жалцановай «Поющая стрела»
М. Батоинай, «Птица-лебедь»
А. Беловой «Петрушка и друг его Пушкин»
Г. Башкуевай «Новые приключения Чиполлино»
Н. Гернетын «Гусёнок»,
А. Веселовой, «Солнышко и снежные человечки»
А. Веселовой, Н. Голиин, «Потерялся рыжий клоун»
Э. Жалцановай «Легенда звёзд»
Э. Анохинагай, «Гуси-лебеди»
В. Быковэй «Пойти и не вернуться» гэһэн туужаар зүжэгтэ болон г.м.
Мүнөө «Үльгэр» театрта хүдэлдэггүй.
Автор: Надежда Гончикова