Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Лобанова Ирина

Лобанова Ирина
1973 оной августын 28-нда түрөө. 2005 ондо Буряадай гүрэнэй филармонидо хүүхэлдэйн зүжэгшэнаар хүдэлжэ байһанаа, 2009 онһоо энэл мэргэжэлээрээ Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрта хүдэлжэ эхилһэн юм. Мүнөө үень Ирина Лобанова Зүүн Сибириин Соёлой дээдэ һургуулида һурана.
Автор: Надежда Гончикова