Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Гергенова Василиса

Гергенова Василиса
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1959)
  • РСФСР-эй Верховно Соведэй президиумэй хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (1959)
Василиса Владимировна Гергенова, бэлигтэй хүгжэмшэн, Москвада үнгэрһэн 1-дэхи болон 2-дохи буряад искусствын болон уран зохёолой декадада хабаадагша 1920 оной июлиин 20-до Эрхүүгэй можын Усть-Ордагай буряадай автономито округой Молька нютагта таряашанай бүлэдэ түрэһэн юм. 1928 ондо эхин һургуулида ороо, удаань 1934 онһоо Улаан-Үдын буряад дунда һургуулида һураһан.

1940 оной хабар бүридэжэ байһан Буряад-монголой филармониин оркестртэ ороһон, түрүүшын хуурнуудай сопрано парти гүйсэдхэдэг hэн. 1940 оной намар Москвада үнгэрһэн 1-дэхи буряад-монгол искусствын болон уран зохёолой декадада хабаадаhан.

Декадын һүүлээр Василиса Гергенова Буряад-монголой театрально-хүгжэмэй училищида виолончелист Б.Б.Болдыревой заажа байһан хуурай класста ороhон. Амжалтатай һуража ябахадань, Эсэгэ ороноо хамгаалхын агууехэ дайн эхилжэ, хэшээлнүүд болигдоһон байна. 1942 ондо Буряад-монгол филармони ажалаа һэргээжэ, үндэһэн хүгжэмэй, хатарай, дуунай ансамбль эмхидхэжэ эхилээ һэн. В.Гергенова ансамблиин зүжэгшэн боложо, оркестртэ хуур дээрэ наададаг болоо. Ансамблиин бүлгэм эдэбхитэйгээр Уласай аймагуудаар, госпитальнуудаар гастрольдо ябадаг һэн.
Дайнай һүүлээр В.Гергенова «1941–1945 онуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда баатарлиг ажалай түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаа.

1945 ондо В.Гергенова дуу хатарай «Байгал» ансамбльтай Шэтэ, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток хотонуудаар түрүүшын ехэ гастрольдо ябалсажа хабаадаhан. 1950-яад онуудаар ансамблиин оркестрэй бүлгэмдэ СССР-эй олон тоото республикануудаар, мүн Монгол Чехословаки гүрэнүүдээр гастрольдо ябалсаа.

1959 оной ноябрь-декабрь һарануудта Москвада үнгэрһэн 2-дохи буряад-монгол искусствын болон уран зохёолой декадада Гергеновагай хубитаяа оруулhаниинь тэмдэглэдэжэ, Буряад АССР-эй габьяата зүжэгшэнкын нэрэ зэргэ олгогдоо болон РСФСР-эй Верховно Соведэй президиумэй хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа. 1981 ондо наһанайнгаа амаралтада гарахынь урдахана Василиса Владимировна Гергенова «Ажалай ветеран. Олон жэлэй туршада үнэн шударгыгаар хүдэлһэнэй түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаа. 1981-1987 онуудта Буряад ГТРК-гай Ч.Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай инструментнүүдэй оркестртэ ажаллаһан.
Автор: Надежда Гончикова