Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Вершинина Нина

Вершинина Нина
  • Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
Нина Викторовна Вершинина һургуулияа дүүргэһээр лэ тайзан дээрэ 18 наһатайдаа гараһан намтартай. Ажаллахынгаа хажуугаар эрдэм һургуулитай боложо ябаһан, Ярославлиин соёлой-гэгээрэлэй училищида дирижерско-хоровой таһагта, удаань Владимир хотын хүгжэмэй училищиин вокальна таһагта болон театрай студида.

Владимирска можын А.Луначарскийн нэрэмжэтэ драмын театрта хүдэлхэ үедөө Нина Вершинина хэдэн олон бэе бэеһээ илгаатай, онсо дүрэнүүдые байгуулһан: Надя Никитинэй «Личная жизнь», Лика Шатровой «Лошади Пржевальского», Мария В.Шекспирэй «Двенадцатая ночь», Наташа М.Горькийн «На дне» соо гэхэ мэтэ.

Тобольско драматическа театрта хоёр жэлэй туршада эхэнэрнүүдэй арба гаран роль наадаа, тэдэнэй тоодо: Арбузова Нюра «Иркутская история», Даша Мамин-Сибирягай «На золотом дне», Леванта (Квакша) «Тайна золотого кедра» соо болон бусад.

1977 оной театральна хаһаяа Нина Вершинина Улаан-Үдэдэ Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай труппада угтаһан. Ажал хэхэ шадалайнгаа ашаар актриса түргэн болзор соо репертуарта ороо. Ямаршье наһанай, ямаршье абари зантай хүниие харуулжа, ямаршье режиссёрой һанаһан дүрэдэ тодо хурса дүрсэ олгожо шадаха, тэгшэ адли тайзан дээрэ гансаараашье, мүн ямаршье актёрнуудтай тааран наадажа шадаха дээдэ гарай мэргэжэлтэн Улаан-Үдын харагшадые гайхуулжа шадаа. Соня Шукшинай «Характеры», Анфиса Шишковай «Угрюм-река», Лена М.Шатровай «Мои надежды», Милованова И. Лазутинай «Граф „отец“ — прочерк», II-дохи Екатерина А. Толстойн «Любовь — книга золотая» соо гэхэ мэтэ гол рольнуудта хүртэдэг болоһониинь гайхалтай бэшэ.

Хорин табан гаран жэл соо Бестужевай нэрэмжэтэ театрта ажаллаха үедөө Н.Вершинина 60 гаран дүрсэнүүдые бүтээгөө.
Актрисын зохёохы ажалда өөрын зэмээр бэшэ «анир шэмээгүй сезон» тохёолдоһоншье, шэнэ рольгүй үлэхэ үе саг ушарһаншье байха. Тиимэһээ А.И.Штейнер режиссёртой золгоһондоо, Вершинина хуби заяанайнь бэлэг гэжэ тоолодог. Ф.Достоевскийн «Дядюшкин сон» соо актриса Москалева Марья Александровна гэжэ гол геройе наадана. Энэ бэлэн бэшэ, хүшэрхэн дүрэнь актрисын одото ажалынь гэжэ хэлэмээр. Олоной үзэл мэдэлээр тус роль гүйсэдхэхэдэнь, актрисын шэнэ мэдэгдээгүй бэлигынь элирэгдээ. «Дядюшкин сон» спектакль 2003 ондо Омскдо үнгэрһэн «Сибирский транзит» фестивальда хабаадаха болобо.

Ирагуу һайхан хоолойтой бэлигтэй актриса театрта үнгэргэгдэдэг вокально-поэтическэ циклнүүдтэ, мүн хотын олониитын соёлой хэмжээ ябуулгануудта, теле-болон радиодо заатагүй эдэбхитэйгээр хабаададаг байһан. Вершининагай зохёоһон сценаряар театральна кафенүүдтэ гайхамшагта зохид ород романсын, С.Есенинэй дурасхаалта үдэшэнүүд гэхэ мэтэ хэмжээнүүд үнгэрдэг байгаа.

Эгээ һүүлшын үеын бүтээлнүүдэйнь нэгэн Р. Куниин «On, ona, okno, pokoinik» гэжэ хурса сюжедтэй комедидэ «дүй дүршэлтэй һонирхолтой эхэнэр» Памела Уилли. Энэ ехэхэн бэшэ рольдо актриса өөрсэ үнгэ будагуудые оруулжа, угаа бэлигтэйгээр, тодо хурсаар наадажа шадаа.
2001 ондо Вершинина «Соёл болбосоролдо амжалта туйлаһанай түлөө» гэһэн тэмдэгээр шагнагдаа.

Театральна искусстводо оруулһан аша габьяагайнгаа түлөө 2007 ондо Буряад Уласай арадай зүжэгшэн гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө.
2013 ондо актриса нэгэ дороо хоёр нэрэ хүндэтэй фестивальнуудта: Екатеринбургда үнгэрһэн Бүхэроссиин XII «Реальный театр» фестивальда Дмитрий Богославскийн «Любовь людей» спектакльда, мүн Иркутск хотодо А. Вампиловай нэрэмжэтэ IX-дэхи Уласхоорондын мүнөө үеын драматургиин театральна фестивальда «Вечерний звон» спектакльда хабаадалсаа.
Автор: Надежда Гончикова